Lukuohje

Tietotekniikan termitalkoiden aineisto on koottu terminologisten periaatteiden ja sanastotyön menetelmien mukaisesti. Kaikissa termitietueissa on suomen- ja englanninkielinen termi. Käsitteille on annettu terminologisten periaatteiden mukaan laaditut määritelmät, jotka perustuvat käsiteanalyysiin. Osa käsitteistä esitetään myös käsitejärjestelmäkaavioina. Usein on annettu myös lisätietoa esimerkiksi termien käytöstä tai käsitteen alakäsitteistä.

Tietotekniikan termitalkoiden aineiston tekijänoikeudet ovat Sanastokeskuksella ja sanastotyöryhmän koordinointiryhmällä.

Termitietueen rakenne ja sisältö

Kooste käsitteiden yhteydessä käytettävistä merkintätavoista:

lihavointi ensimmäisellä rivillä suositettavat suomenkieliset termit (ensimmäisenä suositettavin ja sen jälkeen hyväksyttävät synonyymit)
linkki määritelmässä tai huomautuksessa, viittaa tässä sanastossa esiintyvään toiseen käsitteeseen
(2) homonyymi; sanastossa on joitain kirjoitusasultaan samanlaisia termejä, joilla on eri merkitys, esim. verkkokauppa (1) ja verkkokauppa (2)
mieluummin kuin:
rather than:
termin käyttöä ei suositella
ei: termi tarkoittaa eri asiaa kuin suositettava termi, eikä sitä pitäisi käyttää tässä merkityksessä
en englanninkieliset vastineet (ensimmäisenä suositettavin ja sen jälkeen hyväksyttävät synonyymit)
vastine viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan käsitteeseen
vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteeseen
˜ vastine viittaa hieman määritellystä käsitteestä poikkeavaan käsitteeseen
pl termiä käytetään vain monikkomuotoisena
verbi lisättynä suomenkielisten termien yläpuolelle; merkintä tarkoittaa sitä, että käsite on verbi ja kaikki vastineet ovat verbejä
adj. lisättynä suomenkielisten termien yläpuolelle; merkintä tarkoittaa sitä, että käsite on adjektiivi ja kaikki vastineet ovat adjektiiveja
‹tietoturva› kulmasuluissa suomenkielisten termien yläpuolella saatetaan antaa ala, jolle määritelmä on rajattu (jollain lähialalla termiä saatetaan siis käyttää hieman toisessa merkityksessä)
‹kuvankäsittely› kulmasuluissa suomen- tai englanninkielisen termin jälkeen saatetaan antaa ala, jolla termiä käytetään

Käsitejärjestelmäkaaviot

Käsitejärjestelmäkaaviot ja sanasto-osuus on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Kaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia.

Sanastossa esiintyy seuraavanlaisia käsitesuhteita ja terminologisten käsitesuhteiden vakiintuneita merkintätapoja:

Käsitteen merkitseminen kaavioon

 • sanasto-osuudesta on poimittu kaavioon ensimmäinen suositettava termi, mahdollinen homonyymin numero suluissa ja määritelmä
 • lihavoimaton termi on kaaviossa helpottamassa kaavion tulkintaa, mutta sitä ei ole määritelty sanastossa

 

Hierarkkinen suhde (kolmioon päättyvä viiva)

 • vallitsee laajemman yläkäsitteen (käyttöliittymä) ja sitä suppeamman alakäsitteen (kehokäyttöliittymä) välillä
 • alakäsite voidaan ajatella yläkäsitteen erikoistapaukseksi
 • kolmion kärki osoittaa yläkäsitteeseen

 

Koostumussuhde (vinoneliöön päättyvä viiva)

 • alakäsitteet ovat osia yläkäsitteenä olevasta kokonaisuudesta
 • 1..*: kokonaisuuteen tarvitaan yksi tai useampi kyseisenlainen osa
 • vinoneliö kiinnittyy yläkäsitteeseen
 • esimerkiksi postituslista koostuu sähköpostiosoitteista

 

Assosiatiivinen suhde (viiva ilman symbolia)

 • käsitesuhde, jota ei voida luokitella hierarkkiseksi tai koostumussuhteeksi (esim. ajalliset, paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet)
 • assosiatiivisen suhteen tyyppi käy yleensä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta
 • esimerkiksi verkkokeskustelun ja keskustelupalstan välillä on assosiatiivinen suhde: verkkokeskustelua käydään keskustelupalstalla

 

Moniulotteinen käsitejärjestelmä (viiva, jonka yhteyteen on merkitty jaotteluperuste)

 • yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita
 • yhden jaotteluperusteen mukaiset eli yhteen ulottuvuuteen kuuluvat (kaaviossa saman jaotteluperusteen alle merkityt) alakäsitteet eivät voi yhdistyä uudeksi käsitteeksi (esimerkiksi sormenjälkitunnistus ei voi olla kasvojentunnistusta)
 • useasta eri ulottuvuudesta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi (esimerkiksi palvelunestohyökkäys voi olla kyberhyökkäys)
 • jaotteluperuste on yleensä merkitty viivan keskelle (esimerkiksi hyökkäyskanavan mukaan)

 

Täydentävä tieto (katkoviiva)

 • katkoviivoilla merkitään käsitesuhteet, jotka eivät käy ilmi määritelmien sanamuodoista (esimerkiksi kosketusnäytön ja avauskuvion välinen suhde kerrotaan avauskuvion huomautuksessa)
 • katkoviivoilla kuvatut käsitesuhteet täydentävät määritelmiä ja tukevat käsitteiden ymmärtämistä
 • katkoviivoilla voidaan merkitä niin hierarkkinen suhde, koostumussuhde kuin assosiatiivinen suhde

 

Käsitejärjestelmäkaavioissa käytettyjen merkintöjen selitykset:

merkintöjen seloste