Millä perusteella termisuosituksia annetaan?

Tietotekniikan termitalkoiden koordinointiryhmä kiinnittää tietotekniikan termejä arvioidessaan ja termisuosituksia antaessaan huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

Terminologiset kriteerit

 • Läpikuultavuus: termin tulisi ilmentää olennaisia käsitepiirteitä, jolloin sen herättämä mielikuva käsitteen sisällöstä on oikeansuuntainen (joskaan ei aina täsmällinen).
 • Termin tulisi olla sopusoinnussa käsitejärjestelmän kanssa. Se ei saisi olla epäjohdonmukainen eikä ainakaan ristiriitainen lähikäsitteistä käytettävien nimitysten kanssa.
 • Termille voi olla eduksi, jos se myötäilee muissa kielissä – tietotekniikan alalla erityisesti englannissa – vakiintuneita ilmaisuja. Tämä ns. termiharmonia voi toteutua monella tavalla, eikä se useinkaan tarkoita sanan lainaamista kielestä toiseen.

Kielelliset kriteerit

 • Termin tulisi olla helppo kirjoittaa, ääntää ja taivuttaa yksiselitteisesti. Hyvästä termistä on myös helppo tehdä johdoksia suomen kielen yleisten sääntöjen mukaan.
 • Termin tulisi erottua muista alalla käytettävistä termeistä.
 • Muutoinkin termin on syytä olla kielellisesti mahdollisimman ongelmaton. Esimerkiksi eri sanaluokkiin kuuluvien sanojen tehtäviä ei pitäisi sekoittaa toisiinsa.
 • Omakielinen termi saa etusijan, jos se muiden kriteerien valossa on mahdollista.

Käyttöön liittyvät kriteerit

 • Eri käyttötilanteita tai kohderyhmiä varten voidaan tarvita erilaiset termit. Termi, joka ammattilaisten kesken on täysin ongelmaton, voi olla maallikoille suunnatussa tekstissä käyttökelvoton. Termitalkoissa pyritään ottamaan erityisesti huomioon myös maallikoiden tarpeet, tietotekniikan ammattilaisia kuitenkaan unohtamatta. Tämä on yksi syy siihen, että suositettavia termejä on enemmän kuin yksi, ja tarvittaessa selvennetään lisähuomautuksin, millaiseen käyttöön eri vaihtoehdot sopivat. Tarpeetonta synonymiaa pyritään kuitenkin välttämään. Siksi joitakin termivaihtoehtoja ei suositeta käytettäväksi.
 • Selvästi vakiintuneen termin syrjäyttämiseen pitää olla erityisen vahvat perusteet.
 • Termi ei saisi olla kohtuuttoman pitkä. Esimerkiksi neliosainen yhdyssana tai sanaliitto on usein jo niin pitkä, että sen käyttö voi olla kömpelöä.
 • Termi ei saisi käyttöyhteydessään herättää haitallisia tai harhaanjohtavia mielikuvia.

Käytännössä vain harvat termit ovat onnistuneita kaikkien edellä mainittujen kriteerien valossa. Suositusten antamisen erityisenä haasteena onkin löytää mahdollisimman käyttökelpoinen ratkaisu.

Määritelmissä päähuomio kannattaa kiinnittää asiasisältöön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä ilmaisemalla selvästi käsitteen olennainen sisältö ja käsitteiden väliset suhteet.

Huomautuksissa on annettu lisätietoa käsitteistä. Huomautuksissa voidaan antaa esimerkkejä, tietoa termien käytöstä yms.

Lisätietoja saa Sirpa Suhoselta Sanastokeskuksesta, sähköposti termitalkoot@sanastokeskus.fi, puhelin 045 7831 7827.