Toimintatapa

Termitalkoissa tietotekniikan ammattilaiset, kielenhuoltajat, terminologit, kääntäjät ja lokalisoijat tekevät tiivistä yhteistyötä suomenkielisten termisuositusten ja määritelmien laatimiseksi tietotekniikan käsitteille. Termitalkootyötä tehdään koordinointi- ja kommentointiryhmässä. Myös näiden ryhmien ulkopuoliset sanastotyöstä kiinnostuneet voivat osallistua.

Koordinointiryhmä tukee Sanastokeskusta projektin ohjauksessa ja muodostaa termitalkoiden ytimen. Sen tehtävinä on käsiteltävän aineiston valinta ja valmistelu sekä käsitekuvausten ja termisuositusten tekeminen. (Vrt. suositusten antamisperusteet.) Koordinointiryhmä vastaa myös suositusten julkaisemisesta sitä mukaa kuin niitä tehdään. Tavoitteena on, että ryhmän jäsenet edustavat tasapuolisesti tietotekniikan ja kielten ammattilaisia (vrt. nykyinen kokoonpano).

Koordinointiryhmän sihteerinä toimii Sanastokeskuksen terminologi. Ryhmä kokoontuu yleensä 4 kertaa vuodessa. Sen jäseniltä vaaditaan kiinnostusta tietotekniikan kielen kehittämiseen, aihealueen ja sitä koskevan kielenkäytön tuntemusta sekä mahdollisuutta ehdotusten valmisteluun ja kokoustyöskentelyyn.

Kommentointiryhmältä pyydetään palautetta koordinointiryhmän julkaisemista suosituksista, mikä tapahtuu kommentointipainikkeen kautta. Kommentointiryhmän jäsenten koordinointiryhmälle antama palaute on ensiarvoisen tärkeää, jotta termitalkoissa aikaansaatavat suositukset olisivat mahdollisimman käyttökelpoisia. Kommentointiryhmäläiset voivat myös tehdä koordinointiryhmälle ehdotuksia käsittelyyn otettavista käsitteistä.

Kommentointiryhmään voi kuulua kuinka monta jäsentä tahansa (vrt. tämänhetkinen tilanne). Ryhmän jäseniltä vaaditaan kiinnostusta tietotekniikan kieleen ja valmiutta arvioida ja kommentoida koordinointiryhmän tekemiä suosituksia. Aihealueen ja etenkin sitä koskevan kielenkäytön tuntemus on tietenkin erittäin tärkeää, samoin halu levittää tietoa työn tuloksista. Kommentointiryhmälle lähetetään sähköpostiviestitse pyyntö kommentoida uusia suosituksia aina, kun niitä julkaistaan.

Kommentointimahdollisuutta ei kuitenkaan ole rajattu vain kommentointiryhmälle, vaan kuka tahansa termitalkoiden käyttäjä voi halutessaan kommentoida julkaistuja suosituksia kommentointipainikkeen kautta. Kommentointia ei myöskään ole rajattu vain uusimpiin suosituksiin. Kommentointipainike löytyy kaikista termitalkoissa julkaistuista termitietueista, joten myös aiemmin julkaistuja käsitteitä voi kommentoida. Kommentit eivät tule esille julkisesti.

Saatujen kommenttien perusteella termeihin ja käsitekuvauksiin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia. Koordinointiryhmän sihteeri kerää kommentit ja esittelee ne koordinointiryhmälle, joka päättää muutoksista. Sen jälkeen päivitetty aineisto julkaistaan termitalkoiden sivuilla.

Sinäkin voit osallistua. Kommentointiryhmään voi tulla mukaan kuka tahansa tietotekniikan termistöstä kiinnostunut. Ilmoittautua voit Sirpa Suhoselle Sanastokeskukseen, sähköposti termitalkoot@sanastokeskus.fi, puhelin (09) 2709 1064.

Jos haluat vain saada tiedon uusien suositusten julkaisemisesta, voit liittyä tähän tarkoitukseen perustetulle postituslistalle.