Förnyade begreppsdiagram i Bank- och finansterminologin 1/2021

Begreppsdiagrammen i Bank- och finansordlistan har förnyats. Notationssättet i diagrammen ändrades så att UML (Unified Modeling Language) notationssätt tillämpas i dem. De förnyade diagrammen är lättare att uppdatera. Dessutom ska de nya diagrammen visas bättre på olika skärmar.

Tidigare presenterades det en term både på finska och svenska samt en eventuell definition på en av språken i diagrammen beroende på vilket språk definitionen hade skrivits. De förnyade diagrammen presenteras på ett språk och innehåller den information som finns på respektive språket, det vill säga antingen både den rekommenderade termen och definitionen eller bara den rekommenderade termen. Termerna och definitionerna är fortfarande länkar till respektive termposter.

I samband med uppdateringen reviderades vissa begreppsrelationer eller gjordes precisare. Beskrivningar av de följande begreppen bearbetades litet: