Undervisnings- och utbildningsordlista (OKSA), 1 upplagan

ERSATT AV: Undervisnings- och utbildningsordlista, 2 upplagan (OKM 2021:10)

© Undervisnings- och kulturministeriet, 2018
ISBN 978-952-263-571-6 (PDF)
ISSN 1799-0351 (PDF)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF-format

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska (delvis svenska och engelska)
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) påbörjade ett gemensamt ordlisteprojekt tillsammans med Terminologicentralen TSK år 2010. Projektets syfte var först att stödja utveckling av webbtjänster hos Utbildningsstyrelsen och senare även andra dataförvaltningsprojekt inom UKMs förvaltningsområde samt främja utveckling av informationsarkitektur inom utbildning och forskning. Undervisnings- och utbildningsordlista (OKSA), som publicerades i april 2018, underlättar kommunikationen mellan informationsproducenter, -sökare, -användare och datasystem.

Vid undervisnings- och utbildningssektorn används termer ofta inkonsekvent: till exempel i lagstiftning används flera olika termer för ett begrepp. Å andra sidan kan olika instanser använda en och samma term även om begreppen i fråga är olika. OKSA-ordlistan strävar att beskriva termanvändningen i den gällande lagstiftningen och förenhetliga den genom att erbjuda gemensamt överenskomna termrekommendationer och definitioner för begrepp på området. På så sätt främjar ordlistan också mellanmänskliga kommunikationen.

OKSA-ordlistan innehåller cirka 560 begrepp med finska termrekommendationer och definitioner. Relationer mellan begreppen framgår också av klarläggande begreppsdiagram. För begrepp som gäller högskolesektor anges termekvivalenter på svenska och engelska; ekvivalenter för andra begreppen ska kompletteras under arbetets gång och publiceras i senare upplagor. Ordlistan ska även utökas vid ett senare tillfälle med till exempel begrepp som gäller småbarnspedagogik.

OKSA är till nytta för dem som behöver kunskap om olika termer såväl inom ramen för organisationer inom undervisningssektorn som andra förvaltningsområden. OKSA är avsedd för sakkunniga inom undervisningssektorn, lagberedare, experter på datasystem, informatörer, redaktörer, översättare och för alla som behöver kunskap om vilka utbildningstermer som rekommenderas, och vad de betyder.

Ordlistearbete finansierades av UKM. Förutom UKM, Undervisningsstyrelsen och Terminologicentralen har också representanter från andra organisationer, till exempel CSC och Åbo universitet, deltagit i ordlistearbete.