Opetus- ja koulutussanasto, 1. laitos

KORVATTU: Opetus- ja koulutussanasto, toinen laitos (OKM 2021:10)

© Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:22
ISBN 978-952-263-571-6 (PDF)
ISSN 1799-0351 (PDF)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi (osittain ruotsi ja englanti)
- Käsitekuvaukset: suomi

Mikä on HOJKS? Onko keskeyttänyt opiskelija sama kuin eronnut opiskelija? Pitääkö puhua ala-asteesta, alakoulusta vai ei kummastakaan? Mitä on opintosuoritusote englanniksi?

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) julkaisusarjassa on ilmestynyt uusi Opetus- ja koulutussanasto (OKSA) (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:22).

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti yhdessä Sanastokeskus TSK:n kanssa vuonna 2010 sanastotyön, jonka tavoitteena oli tukea Opetushallituksen verkkopalveluiden kehittämistä ja myöhemmin myös muiden OKM:n hallinnonalan tietohallintohankkeiden kehittämistyötä. Sanastotyöllä on pyritty luomaan perustaa verkkopalveluiden kehittämiselle sekä koulutuksen ja tutkimuksen tietoarkkitehtuurille. Sanastotyön tuloksena syntyneen OKSAn ja sen kanssa yhteensopivien tarkempien määritysten avulla tiedontuottajat, tiedon hakijat, tiedon käyttäjät ja tietojärjestelmät kykenevät kommunikoimaan mahdollisimman häiriöttömästi.

Lisäksi OKSA helpottaa ihmisten välistä viestintää. Opetus- ja koulutusalan viestinnässä on haasteena muun muassa se, että esimerkiksi eri koulutusasteita koskevassa lainsäädännössä saatetaan samasta käsitteestä käyttää eri termejä. Toisaalta samalla termillä saatetaan eri tahoilla viitata eri käsitteisiin. OKSA tarjoaa yhteisesti sovittuja käsitteiden määritelmiä ja termisuosituksia.

OKSA luo osaltaan siltoja lainsäädännön ja tietotuotannon välille. OKSA pyrkii kuvaamaan nykyisen lainsäädännön terminkäyttöä ja tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan myös yhtenäistämään sitä.

OKSA-hankkeessa tehtävä työ parantaa tietojen yhteentoimivuutta, käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä ja lisää täten tiedon arvoa. Tällaisena työ tukee Suomeen kaavailtuja tietopolitiikan linjauksia.

OKSA palvelee termitiedon tarvitsijoita niin opetustoimen organisaatioissa kuin muillakin hallinnonaloilla. OKSA on tarkoitettu opetustoimen asiantuntijoille, lainvalmistelijoille, tietojärjestelmäasiantuntijoille, tiedottajille, toimittajille, kääntäjille ja kaikille niille, jotka tarvitsevat tietoa opetustoimen suositelluista termeistä ja siitä, mitä termeillä tarkoitetaan.

OKSA sisältää noin 560 käsitettä, joiden sisältö on selvitetty terminologista käsiteanalyysia käyttäen. Näille käsitteille on laadittu terminologiset määritelmät ja täydentäviä huomautuksia. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioiden avulla. Suomenkielisistä termeistä on annettu suositukset. Korkeakouluihin liittyville käsitteille on annettu ruotsin- ja englanninkieliset termivastineet. Puuttuvia termivastineita lisätään sanaston työstön edetessä. Samoin tulevaisuudessa sanastoon lisätään uusia käsitekokonaisuuksia, esimerkiksi varhaiskasvatuksen käsitteistö.

Sanastoa laatineessa jaostossa ovat olleet edustettuina OKM:n, Opetushallituksen ja Sanastokeskuksen lisäksi mm. CSC ja Turun yliopisto. Sanaston käsitteiden ruotsin- ja englanninkielisiä vastineita on työstetty muun muassa korkeakoulujen edustajista kootuissa työryhmissä. Sanastotyön rahoituksesta on vastannut OKM.