Ontologiaprojektit

Ontologiatyön tavoitteena on esittää tietoa tietystä käsitteistöstä niin, että myös kone pystyy hyödyntämään käsitteisiin liittyvää tietoa. Usein ontologia laaditaan aineistojen semanttisen kuvailun ja tiedonhaun tueksi ja käytettäviksi erilaisissa semanttisen webin sovelluksissa.

Koska ontologiatyössä on kyse käsitteiden kuvailusta, terminologian alalta tuttu työmenetelmä käsiteanalyysi sopii hyvin käytettäväksi myös ontologiatyössä. Erityisesti asiasanastoihin pohjautuvassa ontologiatyössä käsitteet kuvataan usein käsitteiden välisten hierarkkisten, assosiatiivisten ja koostumussuhteiden avulla, mutta tarpeen mukaan voidaan käyttää myös tarkempia käsitesuhteita tai ontologioihin voidaan liittää ihmiskäyttäjille tarkoitettuja tekstimuotoisia käsitekuvauksia (määritelmiä ja huomautuksia), joita yleensä käytetään terminologisessa sanastotyössä.

Ontologiatyöhön sopii myös sanastotyöstä tuttu projektimalli, jossa kohdealan asiantuntijat ja käsiteanalyysin asiantuntijat työskentelevät yhdessä. Näin asiantuntijat voivat keskittyä omaan osaamisalueeseensa ja työskentely on tehokasta.

Sanastokeskus on osallistunut vuosina 2004—2012 FinnONTO 1–2 -projekteihin ja vuosina 2012–2014 Linked Data Finland -projektiin, joissa on kehitetty sekä ontologioita että semanttisen webin työkaluja ja sovelluksia kuten Kulttuurisampo-portaali. Sanastokeskus on kerännyt kokemusta ontologiatyöstä osallistumalla sekä Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) että useiden erikoisalojen ontologioiden rakentamiseen (ks. Finto-palvelu).

Ontologiatyö kuuluu Sanastokeskuksen palveluvalikoimaan – ota yhteyttä, kun tarvitset tukea ontologiahankkeen toteutukseen.

Lisätietoa ontologiatyöstä saa myös kohdasta Terminologinen sanastotyö ja ontologiatyö.

Luettelo ontologioista, jotka Sanastokeskus on laatinut tai päivittänyt yhdessä kohdealan asiantuntijoiden kanssa