Yhdistyksen säännöt

Terminologicentralens stadgar på svenska

Hyväksytty vaalikokouksessa 22.10.2020.
Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 26.2.2021.

1 NIMI

Yhdistyksen nimi on Sanastokeskus ry, ruotsiksi Terminologicentralen rf. Epävirallisissa yhteyksissä voidaan molemmilla kielillä käyttää lyhennettä TSK. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, ja sen kielet ovat suomi ja ruotsi.

2 TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on saada aikaan ensisijaisesti suomen- ja ruotsinkielisiä sanastoja ja ontologioita, kehittää käsiteanalyysia hyödyntävää metodiikkaa sekä pitää yllä siihen perustuvaa osaamista.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa.

3 TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. tekee käsiteanalyysiin perustuvaa työtä, kuten sanasto-, luokitus- ja ontologiatyötä, yhdessä muiden asiantuntijatahojen kanssa
 2. kehittää käsiteanalyysia hyödyntävää metodiikkaa
 3. edistää laadukkaiden sanastojen ja ontologioiden julkaisemista ja käyttöä
 4. harjoittaa toimialaansa liittyvää tiedotustoimintaa
 5. antaa neuvoja ja lausuntoja toimialaansa liittyvissä kysymyksissä
 6. osallistuu toimintaansa liittyvään kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi panna toimeen arpajaisia ja rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa aineellista ja aineetonta omaisuutta.

4 JÄSENET

Yhdistyksen jäsenenä voi olla oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityishenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoituksen saavuttamista. Jäsen maksaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vaalikokous vahvistaa. Jäsenmaksu voidaan porrastaa jäsenyhteisön liikevaihdon tai henkilökunnan määrän mukaan.

Jäsenmaksunsa toistuvasti laiminlyöneen tai muutoin yhdistyksen sääntöjä vastaan toimineen jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

[ Jäsenluettelo ]

5 PÄÄTÄNTÄVALTA

Yhdistyksen jäsenten päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa kullakin henkilöjäsenellä on yksi ääni ja kullakin yhteisöjäsenen nimeämällä edustajalla on kaksi ääntä. Jäsenmaksunsa laiminlyöneellä jäsenellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Kokouksesta poissaoleva jäsen voi kirjallisesti valtuuttaa asiamiehekseen toisen jäsenen. Hallituksen jäsenillä ja Sanastokeskuksen johtajalla on yhdistyksen kokouksessa puhevalta.

6 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä vuosikokoukseen ja lokakuun loppuun mennessä vaalikokoukseen sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun soveltuvan apuvälineen avulla. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa on kokonaan yhdistyksen hallituksella. Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjallisella kutsulla, jossa mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat ja tavat, joilla kokoukseen voi osallistua. Kirjallinen kutsu voidaan lähettää postitse tai sähköpostitse.

7 VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
 2. edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto,
 3. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle,
 4. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 VAALIKOKOUS

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. toimintasuunnitelma, jäsenmaksut ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi,
 2. hallituksen puheenjohtajan valinta,
 3. hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle,
 4. tilintarkastajan ja tämän varamiehen valinta,
 5. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4–6 muuta vaalikokouksen valitsemaa jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että vähintään kaksi heistä on kunakin vuonna erovuorossa.

[ Hallituksen kokoonpano ]

Sekä suomen että ruotsin kielen tulee olla edustettuna hallituksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa itselleen sihteerin. Sanastokeskuksen johtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö läsnäolijoista kannattaa. Äänten mennessä äänestyksissä tasan päätökseksi tulee se esitys, jota puheenjohtaja kannattaa.

10 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on kehittää, johtaa, ja valvoa yhdistyksen toimintaa sekä erityisesti:

 1. ottaa sanastokeskukselle johtaja sekä määrätä tämän palkka ja tehtävät,
 2. asettaa itselleen työvaliokunta ja vahvistaa sen ohjesääntö,
 3. asettaa tarpeen mukaan toimikuntia erityistehtäviä varten sekä määrätä niiden kokoonpano ja tehtävät,
 4. hyväksyä uudet jäsenet ja myöntää ero sitä pyytäville,
 5. valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat.

11 NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai sanastokeskuksen johtaja kumpikin erikseen tahi kaksi hallituksen määräämää toimi- tai luottamushenkilöä yhdessä.

12 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä toimintakertomus ja tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun 15. päivään mennessä.

Tilintarkastajan tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle lausuntonsa, joka on osoitettu yhdistyksen kokoukselle.

13 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Ehdotus sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä hallitukselle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

14 YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja tulee tällöin kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa purkamista. Mahdolliset jäljelle jääneet varat luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti käytettäväksi erikoisalojen sanastotyön edistämiseen.