Mitä ontologiatyö on ja mihin sitä tarvitaan?

Ontologiatyön tavoitteena on esittää tietoa tietystä käsitteistöstä niin, että myös kone pystyy hyödyntämään käsitteisiin liittyvää tietoa. Ontologiatyössä tehdään ja ylläpidetään ontologioita, joissa esitetään tietyn sovellus- tai aihealueen käsitetietoa konepäättelyä tukevassa muodossa.

Ontologiat perustuvat käsitteisiin ja käsitesuhteisiin, joten terminologisesta sanastotyöstä tuttu käsiteanalyysi tukee ontologiatyössä tarvittavaa käsitetiedon tunnistamista ja kuvaamista. Erityisesti asiasanastotyyppiset ontologiat soveltuvat aineistojen semanttisen kuvailun ja tiedonhaun tueksi ja käytettäviksi erilaisissa semanttisen webin sovelluksissa.

Ontologiatyö

Ontologiatyössä on kyse käsitteiden kuvailusta. Erityisesti asiasanastoihin pohjautuvassa ontologiatyössä käsitteet kuvataan usein käsitteiden välisten hierarkkisten, assosiatiivisten ja koostumussuhteiden avulla, mutta tarpeen mukaan voidaan käyttää myös tarkempia käsitesuhteita tai ontologioihin voidaan liittää ihmiskäyttäjille tarkoitettuja tekstimuotoisia käsitekuvauksia (määritelmiä ja huomautuksia), joita yleensä käytetään terminologisessa sanastotyössä.

Ontologiatyöhön sopii myös sanastotyöstä tuttu projektimalli, jossa kohdealan asiantuntijat ja käsiteanalyysin asiantuntijat työskentelevät yhdessä. Näin asiantuntijat voivat keskittyä omaan osaamisalueeseensa ja työskentely on tehokasta.

Sanastokeskus on kerännyt kokemusta ontologiatyöstä osallistumalla sekä Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) että useiden erikoisalojen ontologioiden rakentamiseen (ks. Finto-palvelu).