Esimerkkejä sanasto- ja ontologiaprojekteista

Sanastotyötä toimintamallin kehittämisen tueksi

Asiakas kehitti useille kohdealan toimijoille yhteistä toimintamallia ja siihen liittyviä digitaalisia palveluja. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille oli kehittynyt erilaisia puhetapoja ja tulkintoja yhteisten käsitteiden sisällöistä, ja asiakas halusi tehdä sanastotyötä selkeyttääkseen toimintamallissa käytettävien käsitteiden nimityksiä ja sisältöä. Sanastotyössä selvitettiin keskeisiä käsitteitä ja termejä sekä säädöksistä ja muista viranomaislähteistä että alan kirjallisuudesta. Yhteisistä määritelmistä ja termisuosituksista keskusteltiin ja sovittiin alan asiantuntijoista kootussa laajassa työryhmässä. Lisäksi sanastosta pyydettiin lausuntoja myös muilta tahoilta. Sanastokeskuksen terminologi osallistui työhön valmistelemalla käsiteanalyysin avulla määritelmiä ja termisuosituksia sekä viimeistelemällä käsitekuvaukset keskustelujen perusteella. Terminologi huolehti sanaston tallentamisesta ja erilaisten julkaisumuotojen suunnittelusta ja tuottamisesta.

Käsitekuvauksia hyödynnettiin jo sanastotyön ollessa käynnissä muun muassa palvelun kehittämisessä ja yhteisen toimintamallin tulevien käyttäjien kouluttamisessa. Sanasto käännettiin ruotsiksi ja englanniksi sekä kääntäjiä että esimerkiksi kansainvälisissä yhteyksissä työskenteleviä asiantuntijoita varten. Valmis sanasto julkaistiin yhteiseen käyttöön eri julkaisumuodoissa useissa verkkopalveluissa. Tavoitteena on, että yhteistä sanastoa kehitetään ja ylläpidetään jatkossakin.

Sanastotyötä asiakirjojen hallinnan tueksi

Asiakas teki uutta luokitusta asiakirjojen hallintaa varten. Sen tueksi aloitettiin sanastotyö, jossa Sanastokeskuksen terminologi teki tiivistä yhteistyötä luokituksen laatijoiden kanssa. Tavoitteena oli antaa eri tarkoituksiin laadittaville asiakirjoille koko toimialaa koskevat, valtakunnallisesti yhtenäiset nimitykset ja määritelmät. Luokitus ja sanasto kattavat useita erikoisaloja, ja näiden alojen asiantuntijat osallistuivat käsitekuvausten laatimiseen. Sanastoa ylläpidetään jatkuvasti, muun muassa siksi, että luokituksen perustana oleva lainsäädäntö muuttuu.

Sanastotyötä erityiseen termisuositusten tarpeeseen

Asiakas oli todennut, että alan termistö oli muuttunut ajan kuluessa ja että termien käyttö oli sekavaa. Eri tahoilla oli käytössä usealla eri vuosikymmenellä syntyneitä erilaisia termejä eivätkä alan toimijat aina tienneet, viittaavatko ne samoihin vai eri asioihin ja mitä termejä tulisi käyttää. Jotkin termit olivat myös vanhentuneet ja niitä pidettiin nykyisin syrjivinä. Asiakas aloitti sanastoprojektin Sanastokeskuksen kanssa, jotta termistöstä ja sen käytöstä tulisi neutraalia ja selkeämpää ja jotta alan viestintä yhtenäistyisi.

Sanasto laadittiin Sanastokeskuksen terminologin ja asiakkaan valitsemien asiantuntijoiden yhteistyönä. Käsitteet määriteltiin ja termisuosituksista päätettiin yhteisissä työpajoissa. Sanastosta pyydettiin kommentteja laajalti eri tahoilta, ja se viimeisteltiin julkaistavaksi saatujen kommenttien perusteella.

Sanastotyötä ohjeistuksen tueksi

Asiakas oli päättänyt uudistaa kansalaisille tarjoamiaan oppaita ja ohjeita. Uudistettujen ohjetekstien käyttöä tukemaan asiakas tilasi Sanastokeskukselta sanastotyötä, jonka tavoitteena oli määritellä teksteissä usein esiintyviä käsitteitä. Noin 20 käsitteen sanasto laadittiin Sanastokeskuksen terminologin ja asiakkaan valitsemien asiantuntijoiden yhteistyönä: terminologi valmisteli käsitekuvaukset, joita muokattiin yhteisissä työpajoissa. Jotta vältyttiin päällekkäisten määritelmien laatimiselta, työssä huomioitiin myös muiden toimijoiden laatimat, samaan aihepiiriin liittyvät sanastot.

Työn valmistuttua sanasto lähetettiin lausunnolle alan toimijoille, jonka jälkeen sanasto viimeisteltiin lausuntokierrokselta saadun palautteen perusteella. Asiakas julkaisi sanaston samalla verkkosivustolla, jolla ohjeet ja oppaat ovat saatavana.

Sanastotyötä uuden tukimuodon käyttöönottoa varten

Asiakas oli toteuttanut valtakunnallisen kokeiluhankkeen uudesta tukimuodosta ja halusi tuottaa sanaston, jossa avataan tukimuodon keskeisimpiä käsitteitä. Sanaston on tarkoitus tukea tukimuotoon liittyvän lainsäädännön valmistelua ja valtakunnallisen mallin luomista sekä jatkossa myös käytännön työskentelyä.

Sanasto laadittiin Sanastokeskuksen terminologin ja asiakkaan valitsemien asiantuntijoiden yhteistyönä ja käsitteiden määritelmät muokattiin yhteisissä työpajoissa. Työn edetessä sen tuloksia esiteltiin tukimuodon alueellisten kokeiluhankkeiden edustajille useissa erillisissä työpajoissa. Vaikka erillistä lausuntokierrosta ei järjestetty, sekä valtakunnallisen että alueellisten kokeiluhankkeiden edustajilla oli mahdollisuus kommentoida sanastoa työn aikana. Sanasto viimeisteltiin siitä saatujen kommenttien perusteella. Asiakas julkaisi sanaston osana esitystä tukimuodon Suomen malliksi.

Ontologian laajentaminen uusilla käsitteillä

Asiakkaalla oli tarve laajentaa hallinnoimaansa ontologiaa tiettyyn aihepiiriin liittyvällä käsitteistöllä ja mahdollistaa näin ontologian hyödyntäminen aihepiiriin liittyvien tietoaineistojen kuvailussa. Sanastokeskuksen terminologi muokkasi ontologiatiedostoa asiakkaan toimittaman aineiston perusteella, jonka jälkeen terminologi ja asiakkaan kokoama asiantuntijaryhmä tarkistivat muokatun ontologian yhteisissä työpajoissa. Lopuksi Sanastokeskuksen it-asiantuntija ja terminologi viimeistelivät ontologiatiedoston ja toimittivat sen julkaistavaksi Kansalliskirjaston Finto-palveluun. Asiakas saa ontologian käyttöönsä Finton tarjoamien rajapintojen kautta.