Ordlista för informationshantering inom socialvården, juni 2024

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

© Institutet för hälsa och välfärd, 2024

Ordlistan är tillgänglig:
- Ordlistor för social- och hälsovården
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska
- Begreppsbeskrivningarna: finska, svenska

Institutet för hälsa och välfärd (THL) svarar för Ordlista för informationshantering inom socialvården. Den senaste versionen av ordlistan utarbetades i samarbete mellan THL och Terminologicentralen och publicerades i juni 2024. Ordlistan omfattar cirka 450 begrepp som ges definitioner och anmärkningar samt termrekommendationer på finska och svenska. Flera helheter av begrepp presenteras ytterligare som begreppsdiagram.

Denna version av ordlistan innehåller färre begrepp än de tidigare versionerna eftersom den största delen av begreppen som rörde klientens ekonomiska situation separerades från denna ordlista, med undantag av vissa begrepp som hör till socialvården. Dessutom uppdaterades till exempel några begrepp som rör socialservice och klienthandlingar.

Ordlista för informationshantering inom socialvården är en viktig del i utvecklandet av informationshantering enligt den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur, vilken skapar bättre förutsättningar för interoperabilitet hos informationssystemen och för samanvändning och utnyttjande av information. Ett mål för rekommendationerna på ordlistan är att förenhetliga de termer som används riksomfattande inom det sociala området. Ordlistan är avsedd för utvecklare av informationssystem, yrkesfolk som behandlar klientinformation inom det sociala området och andra specialister som behöver information om termer inom det sociala området. Enhetliga termer är också till nytta för dem som behöver social service av olika slag och alla aktörer inom det sociala området.

De primära källorna till uppdateringar och nya begrepp är lagstiftningen samt de specifikationer i anslutning till informationshantering inom socialvården som THL svarar för.