Vad är terminologiarbete och varför behövs det?

Terminologiarbete handlar om begrepp som gäller ett visst fackområde och som ofta kan definieras tydligt, samt om namn (benämningar) på dessa begrepp. Inom terminologiläran kallas namnen på begrepp termer. Några exempel på fackområden som begrepp och termer kan röra är medicin, juridik, pappersindustri eller fotboll.

Kommunikation mellan människor är mestadels baserad på allmänspråket, vilket är den språkform som majoriteten av talarna använder och som omfattar ordförråd som är bekant för alla. Men när kommunikation tar plats inom ett fackområde – t.ex. mellan läkare, jurister eller arbetare i ett pappersbruk – måste fackspråk användas. Fackspråk omfattar gemensamt överenskomna uttryck, d.v.s. termer, som har som syfte att främja kommunikation mellan experter inom ett visst fackområde.

När man ska harmonisera användningen av facktermer och begreppens betydelse inom ett fackområde är terminologiarbete ett praktiskt verktyg.

Syften med terminologiarbete

Inom terminologiarbetet kommer man överens om vilka termer som används för specifika begrepp och vad varje begrepp betyder. På så sätt stöder terminologiarbetet skapandet av en gemensam förståelse om begrepp inom ett expertområde.

Terminologiarbete kan ha flera olika ändamål, från att främja kommunikation till att underlätta informationshantering – t.ex. via utveckling, införande och underhåll av datasystem – och planering av digitala tjänster.