Bli medlem

Terminologicentralen erbjuder olika målgrupper information om fackbegrepp och terminologiskt begreppsarbete samt expertjänster som kräver terminologisk kompetens, såsom terminologi-, klassificerings- och ontologiarbete inom olika fackområden och stöd för begreppsmodellering.

Vi välkomnar som medlemmar alla privatpersoner samt samfund som har rättskapacitet, som är intresserade i att effektivt strukturera och hantera information på basis av begreppsanalys, klargöra kommunikation, främja den semantiska interoperabiliteten mellan informationssystem och klargöra begrepp som används i digitala tjänster.

Mer information om Terminologicentralens verksamhet finns i föreningens stadgar.

Ifall du är intresserad av att bli medlem i Terminologicentralen ber vi dig fylla i medlemsansökningsblanketten för privatpersoner eller medlemsansökningsblanketten för samfund. Samfund som ansöker om medlemskap bör bifoga en redogörelse över sin verksamhet (t.ex. årsredovisningen). Mer information om medlemskapet får du från Terminologicentralen. På basen av ansökan fattar Terminologicentralens styrelse beslut om medlemskapet. Medlemsavgift betalas årligen och medlemskapet gäller tills medlemmen begär utträde ur föreningen. Föreningens styrelse kan dock utesluta en medlem till exempel på grund av obetalda medlemsavgifter.

Medlemsförteckning

Medlemsförmåner

Terminologicentralens medlemmar får

  • inbjudan till Terminologicentralens medlemsmöten där medlemmar kan delta i utveckling av Terminologicentralens verksamhet och få information om bland annat aktuella ämnen inom terminologin
  • medlemsbrev 4 gånger per år
  • rabatt på Terminologicentralens kurser och konsulttjänster
  • avgiftsfri servicetid (samfundsmedlemmar).

Servicetid för samfundsmedlemmar

Servicetid för samfundsmedlemmar kan innehålla individuell rådgivning om till exempel

  • när lönar det sig att göra terminologiarbete
  • vad borde man ta hänsyn till när man påbörjar terminologiarbete
  • vad behövs ontologier för
  • hur använder man en termbank effektivt
samt termtjänst. Du kan ställa frågor om ekvivalenter på olika språk och deras riktighet, förkortningar eller begreppsdefinitioner. Då du ställer termfrågan vill vi utöver termen gärna få information om vilket fackområde det är fråga om samt en bit av kontexten eller en kort beskrivning av begreppet, eftersom det hjälper oss till ett mera pålitligt svar.

Den eventuella utredningen både före och efter den själva rådgivningen räknas som servicetid. Den exakta leveranstiden för service avtalas från fall till fall, men det lönar sig att kontakta Terminologicentralen på tsk@tsk.fi i god tid. Terminologiprojekt ingår inte i servicetiden.

En samfundsmedlem har rätt till en viss mängd av servicetid beroende på vilken medlemsklass samfundet hör till. Privatpersoner har inte rätt till denna service, men vi försöker hjälpa till alla våra kunder som behöver rådgivning med terminologiska frågor.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter avgörs enligt medlemsklass och samfundsmedlemmars omsättning eller budget. Medlemsavgifter uppbärs under årets första kvartal. Under 2023 är medlemsavgifterna följande:

Medlemsklass Medlemsavgift Servicetid
privatpersoner 50 euro ingen service
ideella och allmännyttiga samfund 160 euro 2 timmar / år
omsättning upp till 5 miljoner euro 350 euro 4 timmar / år
omsättning över 5 miljoner euro 700 euro 8 timmar / år