Centrala begrepp i social- och hälsovårdsreformen

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset käsitteet, Key Concepts of the Health and Social Services Reform, Основные понятия по реформе системы здравоохранения и социального обеспечения

© Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), 2021

Ordlistan är tillgänglig:
- i Ordlistor för social- och hälsovården
- i termbanken TEPA
- i termbanken Valter

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska, ryska
- Begreppsbeskrivningarna: finska, svenska, engelska

Våren 2020 anlitade social- och hälsoministeriet Terminologicentralen för terminologiarbete som rör social- och hälsovårdsreformen. Ordlistan hade förberetts redan under 2017 och 2018 men arbetet blev inte färdigt eftersom reformen föll. Ordlistan Centrala begrepp i social- och hälsovårdsreformen är en samling av både nya begrepp och begrepp som tagits i bruk tidigare, flera av vissa har ändrats eller håller på att ändras till exempel på grund av utveckling av teknologin som har möjliggjort nya servicekanaler.

I ordlistan har information om 40 begrepp samlats i form av termposter och begreppsdiagram. I ordlistan utreds begreppens innehåll med hjälp av definitioner och kompletterande anmärkningar samt ges termrekommendationer på finska och ekvivalenter på svenska, engelska och ryska. Begreppsbeskrivningarna har översatts till svenska och engelska. Begreppens inbördes relationer presenteras i form av begreppsdiagram.

Ordlistan, som är avsedd i synnerhet för personer som arbetar inom social- och hälsovården, styr användningen av centrala begrepp och termer på ett enhetligt sätt, vilket förtydligar dataöverföringen och kommunikationen samt underlättar översättningen.

Den finskspråkiga delen av ordlistan utarbetades av en arbetsgrupp som bestod av sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten, Institutet för de inhemska språken och översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli. Arbetsgruppen arbetade under ledning av experter från Terminologicentralen. Under arbetets gång konsulterade arbetsgruppen också sakkunniga utanför arbetsgruppen.

Social- och hälsovårdsministeriet ordnade en remissbehandling om utkastet till ordlista, och arbetsgruppen finslipade ordlistan utifrån utlåtandena.

Arbetet finansierades av social- och hälsovårdsministeriet. Översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli ansvarade för ordlistans språkversioner.