FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, 4 upplagan (TSK 49)

ERSATT AV: FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, 5 upplagan (TSK 53)

©Folkpensionsanstalten (FPA), 2017
Utgiven av Terminologicentralen TSK rf
ISBN 978-952-284-016-5 (PDF, FPA)
ISSN 1795-6323 (PDF, Terminologicentralen TSK)

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska
- Begreppsbeskrivningarna: finska, svenska

Folkpensionsanstalten (FPA) och Terminologicentralen TSK inledde redan år 2007 ett samarbetsprojekt vars mål är att harmonisera, befästa och förtydliga begreppsapparaten inom FPA:s verksamhetsområde genom systematiskt terminologiskt arbete och att främja informationsutbytet mellan FPA och dess olika samarbetspartner. Den första upplagan av den terminologiska ordlistan FPA-termer publicerades år 2010, den andra år 2012 och den tredje år 2014. Den senaste fjärde upplagan publicerades i början av 2017.

Ordlistans ämnesområden omfattar de förmåner som FPA handhar, såsom dagpenningar och sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen, internationell sjukvård, företagshälsovård, handikappförmåner och tolktjänst för personer med funktionsnedsättning, rehabilitering som ordnas och ersätts av FPA, pensioner som betalas ut av FPA, bostadsbidrag, studieförmåner, militärunderstöd, familjeförmåner och arbetslöshetsförmåner. I den fjärde upplagan har några nya begrepp tillagts och det tidigare materialet har uppdaterats vid behov.

Ordlistan omfattar termposter och begreppsdiagram för över 500 begrepp. Begreppens innehåll förklaras med hjälp av definitioner och kompletterande anmärkningar och relationerna mellan begreppen åskådliggörs genom begreppsdiagram. Den tvåspråkiga ordlistan ger rekommendationer för finska och svenska termer och de inledande texterna, begreppsbeskrivningarna och begreppsdiagrammen har översatts till svenska.

FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp beskriver det finländska systemet för social trygghet ur lagstiftningsperspektiv. Ordlistan är avsedd för sakkunniga, lagberedare, informatörer, journalister, översättare och alla andra som vill veta vilka termer som rekommenderas och vad de begrepp som används inom FPA:s verksamhetsområde betyder. Den kan också stödja informationshantering och skapa förutsättningar att utveckla informationssökning, informationsöverföring, arkivering och informationsmodellering.