Ordlista om övergripande säkerhet (TSK 47)

Kokonaisturvallisuuden sanasto, Vocabulary of Comprehensive Security

ERSATT AV: Ordlista om övergripande säkerhet (TSK 50)

© Terminologicentralen TSK rf ja Räddningsbranschens Centralorganisation i Finlands SPEK, 2014
UTgiven av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finlands SPEK och Terminologicentralen TSK rf
ISBN 978-951-797-541-4

På initiativ av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) påbörjades det ett ordlisteprojekt under 2013. I början var projektets syfte att utarbeta en ordlista baserad på Beredskaps- och befolkningsskyddsordlistan (TSK 39) som publicerades under 2009. Under projektets gång visade det sig ändå att bestämmelser och andra styrdokument om beredskap hade ändrat märkbart så det ansågs nyttigare att utarbeta en ny ordlista i stället för uppdatering av den gamla ordlistan. Till den nya ordlistan väljades enbart sådana begrepp som rör alla förvaltningsområden.

Ordlista om övergripande säkerhet blev färdig i slutet av 2014. Den omfattar cirka 180 begrepp som anknyter sig till samhällets vitala funktioner och uppgiftsområden som stödjer dem, förberedelse, beredskap och hantering av störningssituationer. Begreppen har definitioner på finska och termrekommendationer på finska, svenska och engelska. Relationerna mellan begreppen åskådliggörs genom begreppsdiagram.

Ordlistans syfte är att underlätta kommunikation och förekomma missförstånd om övergripande säkerhet. Den är till nytta för alla som jobbar inom branschen eller behöver branschens terminologi i sitt arbete. Ordlistan kan användas i undervisning och i internationella sammanhang så väl som i det praktiska arbetet inom beredskapen.

Ordlisteprojektet finansierades av Befolkningsskyddsstiftelsen och försvarsministeriet. Ordlistearbetet leddes av Säkerhetskommittén och i arbetsgruppen deltog representanter från bland annat Försörjningsberedskapscentralen, försvarsministeriet, inrikesministeriet, miljöministeriet, sekretariatet för Säkerhetskommittén, social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet.

Ordlista om övergripande säkerhet publicerades i december 2014 som en bok och även i PDF-format på SPEKs webbplats.