Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 47)

Ordlista om övergripande säkerhet, Vocabulary of Comprehensive Security

KORVATTU: Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 50)

© Sanastokeskus TSK ry ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, 2014
Julkaisijat: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Sanastokeskus TSK ry
ISBN 978-951-797-541-4

Mikä on kybertoimintaympäristö? Mitä eroa on isäntämaatuella ja isäntävaltion tuella? Puhuako kriisistä ja katastrofista vai häiriötilanteesta ja poikkeustilasta? Mitä on suojaväistö englanniksi?

Sanastokeskuksen julkaisusarjassa on ilmestynyt uusi Kokonaisturvallisuuden sanasto, joka perustuu osin vuonna 2009 julkaistuun Varautumisen ja väestönsuojelun sanastoon (TSK 39).

Sanaston laatimiseen tähtäävä projekti käynnistyi vuonna 2013 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) aloitteesta. Hankkeen alkuperäisenä tarkoituksena oli päivittää Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto säilyttäen sanaston käsitevalikoima ja rakenne pääosin muuttumattomina. Työn käynnistyttyä kuitenkin todettiin, että vuoden 2009 jälkeen varautumista koskeva ajattelu, säädökset ja muut ohjausasiakirjat olivat muuttuneet siihen suuntaan, että vanhan sanaston päivittämistä tarpeellisempaa oli laatia uusi kokonaisturvallisuuteen keskittyvä sanasto.

Sanastoon päädyttiin valitsemaan kaikille hallinnonaloille yhteisiä kokonaisturvallisuuden käsitteitä. Hallinnonalakohtaiset käsitteet, kuten väestönsuojeluun ja vaikkapa säteilyturvallisuuteen liittyvät käsitteet, rajattiin hankkeen ulkopuolelle ja niiden määrittely- ja päivitysvastuu siirrettiin hallinnonalakohtaisille sanastohankkeille.

Kokonaisturvallisuuden sanastossa on esitetty termitietueina ja käsitekaavioina noin 180:n aihepiiriin kuuluvan käsitteen tiedot. Käsitteiden sisältö on kuvattu määritelmien ja niitä täydentävien lisätietojen avulla. Sanaston termit on annettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja määritelmäkielenä on suomi.

Sanastolla pyritään parantamaan alan viestintää ja ehkäisemään väärinkäsityksiä. Sen tavoitteena on selventää käsitteitä, yhdenmukaistaa termejä ja antaa luotettavia vieraskielisiä vastineita suomen käsitteille, ja siten helpottaa alalla työskentelevien tai muuten sen kanssa tekemisiin tulevien työtä. Kokonaisturvallisuuden sanasto on tarkoitettu käytettäväksi niin opetustyössä, alan kansainvälisissä yhteyksissä kuin käytännön varautumistyössäkin.

Sanastoa laatineessa työryhmässä olivat edustettuina SPEKin ja TSK:n lisäksi mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, puolustusministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö sekä Huoltovarmuuskeskus ja Turvallisuuskomitean sihteeristö. Sanastotyötä ohjasi Turvallisuuskomitea. Sanastotyön rahoituksesta vastasivat Väestönsuojelusäätiö ja puolustusministeriö.

Kokonaisturvallisuuden sanasto ilmestyi joulukuussa 2014. Sanasto julkaistiin SPEKin kustantamana kirjana sekä PDF-tiedostona SPEKin verkkosivustolla.