Terminologicentralens stadgar

Godkända av valmötet 22.10.2020.
Registerade på Patent- och registerstyrelsen 26.2.2021.

1 NAMN

Föreningens namn är Sanastokeskus ry, på svenska Terminologicentralen rf. I icke-officiella sammanhang kan initialförkortningen TSK användas på båda språken. Föreningens hemort är Helsingfors och dess språk är finska och svenska.

2 ÄNDAMÅL

Föreningen har till uppgift att sammanställa terminologier och ontologier främst på finska och svenska samt utveckla metodik som drar nytta av begreppsanalys och upprätthålla på denna baserat kunnande.

Föreningen har inte till uppgift att ge ekonomisk vinst.

3 VERKSAMHET

Föreningen fullgör sin uppgift genom att

 1. utföra arbete som baserar sig på begreppsanalys, såsom terminologi-, klassificerings- och ontologiarbete i samarbete med sakkunniga från andra områden
 2. utveckla metodik som drar nytta av begreppsanalys
 3. främja publiceringen och användningen av högklassiga ordlistor och ontologier
 4. bedriva informationsverksamhet i anslutning till föreningens verksamhetsområde
 5. ge råd och utlåtanden i frågor som gäller föreningens verksamhetsområde
 6. delta i inhemskt och internationellt samarbete i anslutning till sin verksamhet

Till stöd för sin verksamhet kan föreningen anordna lotterier och penninginsamlingar, mottaga donationer och testamenten samt äga materiell och immateriell egendom.

4 MEDLEMMAR

Medlemmar i föreningen kan vara sammanslutningar som har rättskapacitet eller privatpersoner som önskar befrämja föreningens syften. Medlemmarna betalar årligen till föreningen en medlemsavgift, vars storlek fastställs av föreningens valmöte. Medlemsavgiften kan graderas enligt medlemssammanslutningens omsättning eller antalet anställda.

Beslut om uteslutning av en medlem som upprepade gånger försummat att betala sin medlemsavgift eller på annat sätt handlat i strid med föreningens stadgar fattas av styrelsen.

[ Medlemsförteckning ]

5 BESLUTANDERÄTT

Föreningsmedlemmarnas beslutanderätt utövas av föreningsmötet, till vilket varje personmedlem har en röst och varje organisationsmedlems representant två röster. Medlemmar som försummat att betala sin medlemsavgift har dock inte rösträtt. En frånvarande medlem kan genom skriftlig fullmakt utse en annan medlem som sin företrädare. Styrelsemedlemmarna och centralens direktör har yttranderätt vid föreningsmötet.

6 FÖRENINGENS MÖTEN

Föreningen sammanträder årligen till årsmöte före slutet av april och till valmöte före slutet av oktober samt vid behov till extra föreningsmöten. Då styrelsen så beslutar är deltagandet i föreningens möte också möjligt genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Styrelsen har omfattande prövningsrätt att besluta om distansdeltagande ska erbjudas eller inte. Styrelsen sammankallar föreningsmötet genom en skriftlig kallelse som sänds ut till varje medlem minst två veckor före mötet. I kallelsen meddelas vilka ärenden som kommer att upptas till behandling på mötet och vilka deltagandeformer kan användas. Den skriftliga kallelsen kan skickas per post eller per e-post.

7 ÅRSMÖTET

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året,
 2. föregående års bokslut och revisors berättelse,
 3. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen,
 4. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

8 VALMÖTET

Vid valmötet behandlas följande ärenden:

 1. föreningens verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för det följande året,
 2. val av styrelseordförande,
 3. val av övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå,
 4. val av revisor och revisorssuppleant,
 5. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

9 STYRELSEN

Föreningens styrelse består av en ordförande och 4–6 andra av valmötet utsedda medlemmar. Ordförandens mandattid är ett år. De övriga styrelsemedlemmarnas mandattid är två år sålunda, att minst två av dem varje år står i tur att avgå.

[ Terminologicentralens styrelse ]

Både finska och svenska språket ska vara representerat i styrelsen.

Valet av styrelseordförande och styrelsemedlemmar bereds av ett valutskott med tre medlemmar som årligen utses av årsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter en sekreterare. Centralens direktör har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av medlemmarna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det förslag som minst hälften av de närvarande omfattar. Om röstetalet vid omröstning blir lika ska det förslag ordföranden omfattar gälla som beslut.

10 STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen ska utveckla, leda och övervaka föreningens verksamhet samt framför allt:

 1. anställa en direktör för centralen och fastställa dennes lön och uppgifter,
 2. tillsätta ett arbetsutskott för styrelsen och fastställa regler för dess verksamhet,
 3. vid behov tillsätta kommittéer för specialuppdrag samt besluta om deras sammansättning och uppgifter,
 4. anta nya medlemmar och på begäran bevilja utträde,
 5. förbereda och föredra de ärenden som ska behandlas vid föreningsmötena.

11 TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av styrelseordföranden eller centralens direktör ensamma, eller av två av styrelsen utsedda tjänstemän eller förtroendevalda personer tillsammans.

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsen ska tillställa revisorn sin verksamhetsberättelse och bokslutet för granskning före den 15 mars närmast efter räkenskapsperiodens utgång.

Revisorn ska senast två veckor före årsmötet tillställa styrelsen sin berättelse, som ska vara riktad till föreningsmötet.

13 ÄNDRING AV STADGARNA

Förslag till ändring av stadgarna ska inlämnas till styrelsen, som föredrar förslaget jämte sitt eget utlåtande för föreningsmötet. Förslaget godkänns om det biträtts av minst 2/3 av de vid mötet avgivna rösterna.

14 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, och härvid ska minst 2/3 av rösterna vid vartdera mötet avges till förmån för upplösning. Eventuella återstående tillgångar ska i enlighet med vad föreningens sista möte beslutar överlåtas för användning på ett sätt som främjar fackspråkligt terminologiarbete.