Begrepp för statistiker över energi och utsläpp

Energiaan ja päästöihin liittyviä tilastokäsitteitä

© Statistikcentralen 2018
ISBN 978-952-244-640-4 (PDF, Statistikcentralen)

Ordlistan är tillgänglig
- i PDF format
- i termbanken TEPA

Ordlistan Energiaan ja päästöihin liittyviä tilastokäsitteitä omfattar cirka 30 centrala begrepp som rör statistiker över energi och utsläpp. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Begreppen ges termrekommendationer på finska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.

Syftet med ordlistan är att harmonisera och klargöra begrepp om energi som används i olika statistiker. Arbetet anknyter sig även till reformen av informationssystem för statistiker över energi och utsläpp.