Begrepp om skydd av byggnadsarvet

ERSATT AV: Kulturmiljöordlista

Kompletterad på: 2019

Ordlistan tillgänglig i:
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska
- Definitionerna: finska

Från september till oktober 2019 utförde miljöministeriet och Terminologicentralen ett terminologiprojekt som resulterade i ordlistan Rakennusperinnön suojelun käsitteitä (begrepp om skydd av byggnadsarvet). Ordlistan innehåller 23 begrepp som ges finska termer och definitioner samt svenska termmotsvarigheter.

Målet med terminologiprojektet var att definiera begrepp om skydd av byggnadsarvet och kulturmiljö samt att harmonisera existerande definitioner. Speciell fokus ville läggas på sådana begrepp som också finns i lag om skyddande av byggnadsarvet. Å andra sidan så utelämnades vissa begrepp som använts i lagen på grund av att de har definierats i andra miljöministeriets ordlistor som har publicerats på Interoperabilitetsplattformen.

Förutom miljöministeriet och Terminologicentralen deltog också Museiverket och Ramboll Finland tätt i terminologiarbetet. Därtill deltog experter från KEHA-centret samt NMT-centraler i Södra Österbotten och Egentliga Finland i workshoppar i terminologiarbetet. Österbottens förbund hjälpte i att granska de svenska termmotsvarigheterna.