Rakennusperinnön suojelun käsitteitä

KORVATTU: Kulttuuriympäristösanasto

Valmistumisvuosi: 2019

Sanasto saatavilla:
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi
- Käsitekuvaukset: suomi

Ympäristöministeriö ja Sanastokeskus toteuttivat syys–joulukuussa 2019 sanastoprojektin, jossa laadittiin Rakennusperinnön suojelun käsitteitä -sanasto. Sanasto sisältää 23 käsitettä, joille annetaan suomenkieliset termit ja käsitekuvaukset sekä ruotsinkieliset termivastineet.

Sanastoprojektin tavoitteena oli määritellä rakennusperinnön suojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyviä käsitteitä sekä harmonisoida olemassa olevia määritelmiä. Lisäksi sanastotyöllä haluttiin tukea Sähköisen rakennussuojeluprosessin ja suojeltujen kohteiden sekä RKY-kohteiden (valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt) seurannan määrittelyprojektia (eRakSu).

Rakennusperinnön suojelun käsitteitä -sanastoon haluttiin valita erityisesti sellaisia käsitteitä, jotka esiintyvät rakennusperinnön suojelemisesta annetussa laissa. Toisaalta joitakin lain käsitteitä jätettiin sanaston ulkopuolelle siksi, että ne on määritelty muissa Yhteentoimivuusalustalla julkaistuissa ympäristöministeriön sanastoissa. Tällaisia käsitteitä ovat esimerkiksi rakennus, rakennelma ja rakennettu alue.

Ympäristöministeriön ja Sanastokeskuksen lisäksi sanastotyöhön osallistui tiiviisti myös Museovirasto sekä Ramboll Finland Oy. Sanastotyöpajoihin osallistui lisäksi asiantuntijoita KEHA-keskuksesta sekä eri Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksista. Ruotsinkielisten termivastineiden tarkistamiseen osallistui Pohjanmaan liitto.