Begreppsarbete om informationssäkerhet

Försörjningsberedskapscentralen anlitade Terminologicentralen i mars 2022 för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för 5–10 centrala begrepp som rör informationssäkerhet och informationspåverkan. Projektets mål är att klarlägga termanvändningen och skapa en gemensam förståelse för begreppen. Termer och begreppsbeskrivningar kommer att ges på finska och termer kommer att ges ekvivalenter på engelska.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för begreppen tillsammans med experter vid olika organisationer. Projektet ska bli färdig under våren 2022.