Informaatioturvallisuuteen liittyvä sanastotyö

Sanastokeskus aloitti maaliskuussa 2022 Huoltovarmuuskeskuksen toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on selvittää 5–10 informaatioturvallisuuteen ja -vaikuttamiseen keskeisesti liittyvän käsitteen sisällöt. Tarkoituksena on selkiyttää suomenkielisten termien käyttöä ja lisätä ymmärrystä käsitteiden merkityksestä. Käsitekuvaukset laaditaan suomeksi, minkä lisäksi suomenkielisille termeille annetaan englanninkieliset vastineet.

Huoltovarmuuskeskus on valinnut sanastoprojektissa käsiteltävät käsitteet ja Sanastokeskuksen tehtävänä on laatia niille systemaattiset määritelmät ja huomautukset. Käsitevalikoimaa tarkistetaan projektin aikana. Terminologin laatima aineisto käydään läpi työpajoissa, joihin osallistuu asiantuntijoita useista eri organisaatioista. Sanastotyön on tarkoitus valmistua kevään 2022 aikana.