Den uppdaterade LIIKO-ontologin publicerad i Finto-servicen

LIIKO-ontologin i Nationalbibliotekets Finto-service

Terminologicentralen och Trafikledsverket påbörjade ett gemensamt ontologiprojekt våren 2021. Under projektets gång granskades alla begrepp i ontologin som gäller sjöfart och sjötrafik, och cirka 200 nya begrepp lades till. Förutom experter från Trafikledsverket och Terminologicentralen deltog också sakkunniga från Forum Marinum, Finlands sjöhistoriska museum och Museiverket i jobbet.

Den utökade LIIKO-ontologin publicerades i Nationalbibliotekets Finto-service i maj 2022. Ontologin har cirka 3 650 begrepp med termer på finska.