FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan (TSK 46)

ERSATT AV: FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, 4 upplagan (TSK 49)

©Folkpensionsanstalten (FPA), 2014
Utgiven av Terminologicentralen TSK rf
ISBN 978-951-669-938-0 (PDF)
ISSN 1795-6323 (PDF)

Folkpensionsanstalten (FPA) och Terminologicentralen TSK inledde år 2007 ett samarbetsprojekt, vars mål är att främja kommunikationen och det elektroniska informationsutbytet mellan FPA och dess samarbetsparter genom att med systematiskt terminologiarbete harmonisera och befästa begreppsapparaten inom FPA:s verksamhetsområde. Resultatet är den terminologiska ordlistan FPA-termer, vars första upplaga publicerades år 2010 och den andra år 2012. I de tidigare upplagorna ingår begrepp som hänför sig till sjukförsäkringen (såsom dagpenningar och sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen), internationell sjukvård, företagshälsovård, handikappförmåner och tolktjänst för personer med funktionsnedsättning, några pensioner samt rehabilitering som ordnas och ersätts av FPA. Denna tredje upplaga, som går under namnet FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, har utökats med resten av de pensioner som betalas ut av FPA, bostadsbidrag, studieförmåner, militärunderstöd, familjeförmåner och arbetslöshetsförmåner. Samtidigt har det tidigare publicerade materialet uppdaterats.

Ordlistan omfattar termposter och begreppsdiagram för nästan 500 begrepp. Begreppens innehåll förklaras med hjälp av definitioner och kompletterande anmärkningar. Relationerna mellan begreppen åskådliggörs genom begreppsdiagram. Ordlistan ger rekommendationer för finska och svenska termer. De inledande texterna i ordlistan, begreppsbeskrivningarna och begreppsdiagrammen har översatts till svenska. Den terminologiska ordlistan beskriver det finländska systemet för social trygghet ur lagstiftningsperspektiv. Ordlistan är avsedd för sakkunniga, som vill veta vilka termer som rekommenderas och vad de begrepp som används inom FPA:s verksamhetsområde betyder. Den är ett bra hjälpmedel t.ex. för lagberedare, informatörer, journalister och översättare. Den kan också stödja datahantering och skapa förutsättningar att utveckla bl.a. informationssökning, informationsöverföring, arkivering och informationsmodellering.