Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos (TSK 46)

KORVATTU: Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, 4. laitos (TSK 49)

© Kansaneläkelaitos (Kela), 2014
Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry
ISBN 978-951-669-938-0 (PDF)
ISSN 1795-6323 (PDF)

Kela ja Sanastokeskus TSK aloittivat vuonna 2007 yhdessä sanastoprojektin, jonka tavoitteena on edistää Kelan ja sen yhteistyötahojen välistä viestintää ja sähköistä tiedonvaihtoa yhtenäistämällä ja vakiinnuttamalla Kelan hoitaman sosiaaliturvan käsitteistöä järjestelmällisen sanastotyön avulla. Työn tuloksena on syntynyt Kelan terminologinen sanasto, jonka 1. laitos julkaistiin vuonna 2010 ja 2. laitos vuonna 2012. Aiemmissa laitoksissa on käsitelty sairausvakuutusta (kuten sairausvakuutuslain mukaisia päivärahoja ja sairaanhoitokorvauksia), kansainvälistä sairaanhoitoa, työterveyshuoltoa, vammaisetuuksia ja vammaisten tulkkauspalvelua, muutamia eläkkeitä sekä Kelan järjestämää ja korvaamaa kuntoutusta. Tähän 3. laitokseen, joka on nimeltään Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, on lisätty loput Kelan maksamat eläkkeet, asumistuet, opintoetuudet, sotilasavustus, perhe-etuudet ja työttömyysturva. Aiemmin julkaistua aineistoa on samalla päivitetty.

Kelan terminologiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot lähes 500 käsitteestä. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomen- ja ruotsinkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Kelan terminologisen sanaston alkutekstit, käsitekuvaukset ja käsitekaaviot on käännetty ruotsiksi.

Kelan terminologinen sanasto kuvaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää lainsäädännön näkökulmasta. Sanasto on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat suositeltavat Kelan hoitaman sosiaaliturvan termit ja mitä ne tarkoittavat. Sanasto on hyvä apuväline esimerkiksi lainvalmistelijoille, tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille. Sanasto voi myös tukea tiedonhallintaa ja luoda edellytyksiä kehittää mm. tiedonhakua, tiedonsiirtoa, arkistointia ja tiedon mallintamista.

Sanasto julkaistiin sekä Sanastokeskus TSK:n että Kelan sivuilla PDF-muodossa, ja sen sisältö vietiin myös osaksi Sanastokeskus TSK:n TEPA-termipankkia.