FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, 5 upplagan (TSK 53)

ERSATT AV: FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, 6 upplagan (TSK 55)

©Folkpensionsanstalten (FPA)
Utgiven av Terminologicentralen TSK rf, 2018
ISBN 978-952-284-048-6 (PDF, FPA)
ISSN 1795-6323 (PDF, Terminologicentralen TSK)

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska
- Begreppsbeskrivningarna: finska, svenska

Den terminologiska ordlistan FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp omfattar de förmåner som Folkpensionsanstalten (FPA) handlar, såsom dagpenningar och sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen; internationell sjukvård; företagshälsovård; handikappförmåner och tolktjänst för personer med funktionsnedsättning; rehabilitering som ordnas och ersätts av FPA; pensioner som betalas ut av FPA; bostadsbidrag; studieförmåner; militärunderstöd; familjeförmåner och arbetslöshetsförmåner.

Femte upplagan av ordlistan publicerades hösten 2018. Ordlistan har utökats med ett nytt ämnesområde utkomststödet eftersom handläggningen av grundläggande utkomststöd överfördes från kommunerna till FPA i början av 2017. Förutom tilläggande av nya begrepp har somliga begreppen i ordlistan uppdaterats, bland annat de begrepp som gäller läkemedel, handikappförmåner och rehabilitering.

Ordlistan omfattar termposter och begreppsdiagram för nästan 550 begrepp. Begreppens innehåll förklaras med hjälp av definitioner och kompletterande anmärkningar och relationerna mellan begreppen åskådliggörs genom begreppsdiagram. Den tvåspråkiga ordlistan ger rekommendationer för finska och svenska termer och de inledande texterna, begreppsbeskrivningarna och begreppsdiagrammen har översatts till svenska.

FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp beskriver det finländska systemet för social trygghet ur lagstiftningsperspektiv. Ordlistan är avsedd för sakkunniga, lagberedare, informatörer, journalister, översättare och alla andra som vill veta vilka termer som rekommenderas och vad de begrepp som används inom FPA:s verksamhetsområde betyder. Den kan också stödja informationshantering och skapa förutsättningar att utveckla informationssökning, informationsöverföring, arkivering och informationsmodellering.

FPA och Terminologicentralen TSK inledde redan år 2007 begreppsdefiniering vars mål är att harmonisera, befästa och förtydliga begreppsapparaten inom FPA:s verksamhetsområde genom systematiskt terminologiskt arbete och att främja informationsutbytet mellan FPA och dess olika samarbetspartner. De föregående upplagorna av FPA:s terminologiska ordlistan har publicerats år 2010, 2012, 2014 och 2017.