Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, 5. laitos (TSK 53)

KORVATTU: Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, 6. laitos (TSK 55)

©Kansaneläkelaitos (Kela)
Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry, 2018.
ISBN 978-952-284-048-6 (PDF, Kela)
ISSN 1795-6323 (PDF, Sanastokeskus TSK)

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi

Viime vuoden alussa julkaistua Kelan terminologisen sanaston 4. laitosta (TSK 49) on täydennetty ja päivitetty. Sanaston aihealueina ovat Kelan hoitamat etuudet, kuten sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat ja sairaanhoitokorvaukset, kansainvälinen sairaanhoito, työterveyshuolto, vammaisetuudet ja vammaisten tulkkauspalvelu, Kelan järjestämä ja korvaama kuntoutus, Kelan maksamat eläkkeet, asumistuet, opintoetuudet, sotilasavustus, perhe-etuudet ja työttömyysturva. Nyt julkaistuun 5. laitokseen on lisätty uutena aihealueena toimeentulotuki, koska perustoimeentulotuen käsittely siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alussa. Muitakin aihealueita, muun muassa lääkkeisiin, vammaisetuuksiin ja kuntoutukseen liittyviä käsitteitä, on päivitetty.

Kelan terminologiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot lähes 550 käsitteestä. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomen- ja ruotsinkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Kelan terminologinen sanasto on kaksikielinen: alkutekstit, käsitekuvaukset ja käsitekaaviot on käännetty ruotsiksi.

Kelan terminologinen sanasto kuvaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää lainsäädännön näkökulmasta. Sanasto on tarkoitettu sosiaaliturvan asiantuntijoille, lainvalmistelijoille, tiedottajille, toimittajille, kääntäjille ja kaikille niille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat suositeltavat Kelan hoitaman sosiaaliturvan termit ja mitä ne tarkoittavat. Sanasto voi myös tukea tiedonhallintaa ja auttaa kehittämään tiedonhakua, tiedonsiirtoa, arkistointia ja tiedon mallintamista.

Kela ja Sanastokeskus TSK aloittivat jo vuonna 2007 yhdessä käsitteiden määrittelyn, jonka tavoitteena on yhtenäistää, vakiinnuttaa ja selkeyttää Kelan hoitaman sosiaaliturvan käsitteistöä ja edistää Kelan ja sen yhteistyökumppaneiden välistä tiedonvaihtoa järjestelmällisen sanastotyön avulla. Kelan terminologisen sanaston aiemmat laitokset on julkaistu vuosina 2010, 2012, 2014 ja 2017.