FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, 6 upplagan (TSK 55)

ERSATT AV: FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, version 6.1

© Folkpensionsanstalten (FPA), 2021
ISBN 978-952-284-110-0 (PDF, FPA)
ISSN 1795-6323 (nätpublikation, Terminologicentralen TSK)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF format
- i termbanken TEPA
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska
- Begreppsbeskrivningarna: finska, svenska

FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, 5 upplagan (TSK 53), publicerad i 2018, har utökats och uppdaterats. Ordlistans ämnesområden omfattar de förmåner som Folkpensionsanstalten (FPA) beviljar, såsom dagpenningar och sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen, internationell sjukvård, företagshälsovård, handikappförmåner och tolktjänst för personer med funktionsnedsättning, rehabilitering som ordnas och ersätts av FPA, pensioner som betalas ut av FPA, stöd för boende, studieförmåner, militärunderstöd, familjeförmåner, arbetslöshetsförmåner och grundläggande utkomststöd.

I den sjätte upplagan av ordlistan har nya begrepp som anknyter till sökande av ändring och studerandehälsovård lagts till. Sökande av ändring är förknippat med alla beslut som FPA utfärdar men har hittills inte behandlats i stor omfattning i ordlistan, och ansvaret för att ordna studerandehälsovård för högskolestuderande och för att ta ut hälsovårdsavgiften överfördes till FPA i början av 2021. Också andra uppdateringar har gjorts i ordlistan, bland annat av begrepp som gäller läkemedel, vård och tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. Dessutom har föråldrade begrepp strukits.

Ordlistan omfattar termposter och begreppsdiagram för 560 begrepp. Begreppens innehåll förklaras med hjälp av definitioner och kompletterande anmärkningar och relationerna mellan begreppen åskådliggörs genom begreppsdiagram. Den tvåspråkiga ordlistan ger rekommendationer för finska och svenska termer och de inledande texterna, begreppsbeskrivningarna och begreppsdiagrammen har översatts till svenska.

FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp beskriver det finländska systemet för social trygghet ur lagstiftningsperspektiv. Ordlistan är avsedd för sakkunniga, lagberedare, informatörer, journalister, översättare och alla andra som vill veta vilka termer som rekommenderas och vad de begrepp som används inom FPA:s verksamhetsområde betyder. Den stödjer också informationshantering och skapar förutsättningar att utveckla informationssökning, informationsöverföring, arkivering och informationsmodellering.

FPA och Terminologicentralen inledde redan år 2007 begreppsdefiniering vars mål är att harmonisera, befästa och förtydliga begreppsapparaten inom FPA:s verksamhetsområde genom systematiskt terminologiskt arbete och att främja informationsutbytet mellan FPA och dess olika samarbetspartner. De föregående upplagorna av FPA:s terminologiska ordlistan har publicerats år 2010, 2012, 2014, 2017 och 2018.