Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, 6. laitos (TSK 55)

KORVATTU: Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, versio 6.1

© Kansaneläkelaitos (Kela), 2021
ISBN 978-952-284-110-0 (PDF, Kela)
ISSN 1795-6323 (verkkojulkaisu, Sanastokeskus TSK)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi

Vuonna 2018 julkaistua Kelan terminologisen sanaston 5. laitosta (TSK 53) on täydennetty ja päivitetty. Sanaston aihealueina ovat Kelan hoitamat etuudet, kuten sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat ja sairaanhoitokorvaukset, kansainvälinen sairaanhoito, työterveyshuolto, vammaisetuudet ja vammaisten tulkkauspalvelu, Kelan järjestämä ja korvaama kuntoutus, Kelan maksamat eläkkeet, asumistuet, opintoetuudet, sotilasavustus, perhe-etuudet, työttömyysturva ja perustoimeentulotuki.

Nyt julkaistuun 6. laitokseen on lisätty uusina aihealueina muutoksenhakuun ja opiskeluterveydenhuoltoon liittyviä käsitteitä. Muutoksenhaku liittyy kaikkiin Kelan päätöksiin eikä aihealuetta ole aiemmin katettu laajemmin sanastossa. Vastuu korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä ja terveydenhoitomaksujen keräämisestä siirtyi Kelaan vuoden 2021 alussa. Muitakin aihealueita, muun muassa lääkkeisiin, hoitoon ja vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluihin liittyviä käsitteitä, on päivitetty, ja vanhentuneita käsitteitä on poistettu.

Kelan terminologiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot 560 käsitteestä. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomen- ja ruotsinkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Kelan terminologinen sanasto on kaksikielinen: alkutekstit, käsitekuvaukset ja käsitekaaviot on käännetty ruotsiksi.

Kelan terminologinen sanasto kuvaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää lainsäädännön näkökulmasta. Sanasto on tarkoitettu sosiaaliturvan asiantuntijoille, lainvalmistelijoille, tiedottajille, toimittajille, kääntäjille ja kaikille niille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat suositeltavat Kelan hoitaman sosiaaliturvan termit ja mitä ne tarkoittavat. Sanasto tukee myös tiedonhallintaa ja auttaa kehittämään tiedonhakua, tiedonsiirtoa, arkistointia ja tiedon mallintamista.

Kela ja Sanastokeskus aloittivat jo vuonna 2007 yhdessä käsitteiden määrittelyn, jonka tavoitteena on yhtenäistää, vakiinnuttaa ja selkeyttää Kelan käsitteistöä ja edistää Kelan ja sen yhteistyökumppaneiden välistä tiedonvaihtoa järjestelmällisen sanastotyön avulla. Kelan terminologisen sanaston aiemmat laitokset on julkaistu vuosina 2010, 2012, 2014, 2017 ja 2018.