FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, version 6.1

© Folkpensionsanstalten (FPA), 2023

Ordlistan är tillgänglig:
- i termbanken TEPA
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska
- Begreppsbeskrivningarna: finska, svenska (delvis)

FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, 6 upplagan (TSK 55), publicerad i 2021, har utökats och uppdaterats. Ordlistans ämnesområden omfattar de förmåner som Folkpensionsanstalten (FPA) beviljar, såsom dagpenningar och sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen, internationell sjukvård, företagshälsovård, handikappförmåner och tolktjänst för personer med funktionsnedsättning, rehabilitering som ordnas och ersätts av FPA, pensioner som betalas ut av FPA, stöd för boende, studieförmåner, militärunderstöd, familjeförmåner, arbetslöshetsförmåner och grundläggande utkomststöd.

Versionen 6.1 publicerades i juni 2023 och i den har det uppdaterats bland annat begrepp som anknyter till föräldradagpenning och som har ändrats i anslutning till att familjeledigheterna reformerades och en ny lag om dem trädde i kraft 1.8.2022. Också andra uppdateringar har gjorts i ordlistan, bland annat av begrepp som gäller läkemedel, internationell sjukvård, tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning och familjepensioner. Dessutom har föråldrade begrepp strukits. Hänvisningar till kommuner har granskats och vid behov ändrats att hänvisa till välfärdsområden eftersom ansvaret för att ordna social- och hälsovård överfördes från kommuner och samkommuner till välfärdsområden i början av 2023.

Ordlistan omfattar termposter och begreppsdiagram för 571 begrepp. Begreppens innehåll förklaras med hjälp av definitioner och kompletterande anmärkningar och relationerna mellan begreppen åskådliggörs genom begreppsdiagram. Ordlistan ger rekommendationer för finska och svenska termer. Versionen 6.1 av FPA-termer innehåller inte översättningar på svenska av de nya begreppen och de svenska begreppsbeskrivningarna av de uppdaterade begreppen har inte uppdateras att stämma överens med de finska. De svenska begreppsbeskrivningarna kommer att uppdateras och publiceras senare.

FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp beskriver det finländska systemet för social trygghet ur lagstiftningsperspektiv. Ordlistan är avsedd för sakkunniga, lagberedare, informatörer, journalister, översättare och alla andra som vill veta vilka termer som rekommenderas och vad de begrepp som används inom FPA:s verksamhetsområde betyder. Den stödjer också informationshantering och skapar förutsättningar att utveckla informationssökning, informationsöverföring, arkivering och informationsmodellering.

FPA och Terminologicentralen inledde redan år 2007 begreppsdefiniering vars mål är att harmonisera, befästa och förtydliga begreppsapparaten inom FPA:s verksamhetsområde genom systematiskt terminologiskt arbete och att främja informationsutbytet mellan FPA och dess olika samarbetspartner. De föregående upplagorna av FPA:s terminologiska ordlistan har publicerats år 2010, 2012, 2014, 2017, 2018 och 2021. De tidigare upplagorna har publicerats också i PDF-format. Versionen 6.1 ska publiceras endast i termbanken TEPA och i verktyget Terminologiska ordlistor.