Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, versio 6.1

© Kansaneläkelaitos (Kela), 2023

Sanasto saatavilla:
- osana TEPA-termipankkia
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi (osittain)

Vuonna 2021 julkaistua Kelan terminologisen sanaston 6. laitosta (TSK 55) on täydennetty ja päivitetty. Sanaston aihealueina ovat Kelan hoitamat etuudet, kuten sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat ja sairaanhoitokorvaukset, kansainvälinen sairaanhoito, työterveyshuolto, vammaisetuudet ja vammaisten tulkkauspalvelu, Kelan järjestämä ja korvaama kuntoutus, Kelan maksamat eläkkeet, asumistuet, opintoetuudet, sotilasavustus, perhe-etuudet, työttömyysturva ja perustoimeentulotuki.

Kesäkuussa 2023 julkaistuun versioon 6.1 on päivitetty muun muassa vanhempainpäivärahoihin liittyviä käsitteitä 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen takia. Muitakin aihealueita, muun muassa lääkkeisiin, kansainväliseen sairaanhoitoon, vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluihin ja perhe-eläkkeisiin liittyviä käsitteitä, on päivitetty, ja vanhentuneita käsitteitä on poistettu. Lisäksi sanaston kuntaviittaukset on tarkistettu ja tarvittaessa muutettu ne viittaamaan hyvinvointialueisiin siksi, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta.

Kelan terminologiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot 571 käsitteestä. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomen- ja ruotsinkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Kelan terminologisen sanaston versiossa 6.1 uusien käsitteiden käsitekuvausten ruotsin käännöksiä ei ole lisätty sanastoon eikä päivitettyjen käsitteiden ruotsinkielisiä käsitekuvauksia ei ole päivitetty vastaamaan suomenkielisiä kuvauksia. Ruotsinkieliset käsitekuvaukset päivitetään ja julkaistaan myöhemmin.

Kelan terminologinen sanasto kuvaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää lainsäädännön näkökulmasta. Sanasto on tarkoitettu sosiaaliturvan asiantuntijoille, lainvalmistelijoille, tiedottajille, toimittajille, kääntäjille ja kaikille niille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat suositeltavat Kelan hoitaman sosiaaliturvan termit ja mitä ne tarkoittavat. Sanasto tukee myös tiedonhallintaa ja auttaa kehittämään tiedonhakua, tiedonsiirtoa, arkistointia ja tiedon mallintamista.

Kela ja Sanastokeskus aloittivat jo vuonna 2007 yhdessä käsitteiden määrittelyn, jonka tavoitteena on yhtenäistää, vakiinnuttaa ja selkeyttää Kelan käsitteistöä ja edistää Kelan ja sen yhteistyökumppaneiden välistä tiedonvaihtoa järjestelmällisen sanastotyön avulla. Kelan terminologisen sanaston aiemmat laitokset on julkaistu vuosina 2010, 2012, 2014, 2017, 2018 ja 2021. Aiemmat laitokset on julkaistu myös PDF-tiedostoina. Versio 6.1 julkaistaan vain TEPA-termipankissa ja Sanastot-työkalussa.