FPA-termer – Hälsorelaterade begrepp, 2 upplagan (TSK 44)

ERSATT AV: FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan (TSK 46)

© Folkpensionsanstalten (FPA), 2012
Utgiven av Terminologicentralen TSK rf
ISBN 978-951-669-888-4 (PDF)
ISSN 1795-6326 (PDF)

FPA och Terminologicentralen TSK inledde år 2007 ett samarbetsprojekt, vars mål är att främja kommunikationen och det elektroniska informationsutbytet mellan FPA och dess samarbetspartner genom att med systematiskt terminologiarbete harmonisera och befästa begreppsapparaten inom verksamhetsområdet. Resultatet är den terminologiska ordlistan FPA-termer, som har sammanställts etappvis. FPA-termer – Hälsorelaterade begrepp (TSK 41) publicerades 2010. Denna 2 upplagan ersätter den. I den här ordlistan ingår begrepp som hänför sig till sjukförsäkringen (såsom dagpenningar och sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen), handikappförmåner och -tjänster samt rehabilitering som ordnas och ersätts av FPA. Ytterligare ingår några begrepp som hänför sig till folkpensionen.

Den terminologiska ordlistan beskriver det finländska systemet för social trygghet ur lagstiftningsperspektiv. Ordlistan är avsedd för sakkunniga, som vill veta vilka termer som rekommenderas och vad de begrepp som används vid FPA betyder. Den är ett bra hjälpmedel t.ex. för lagberedare, översättare, informatörer och journalister. Den kan också stödja datahantering och skapa förutsättningar att utveckla bl.a. informationssökning, informationsöverföring, arkivering och informationsmodellering.

Ordlistan omfattar termposter och begreppsdiagram för ca 320 begrepp. Begreppens innehåll förklaras med hjälp av definitioner och kompletterande anmärkningar. Relationerna mellan begreppen åskådliggörs genom begreppsdiagram. Ordlistan ger rekommendationer för finska och svenska termer.

De inledande texterna i ordlistan, begreppsbeskrivningarna och begreppsdiagrammen har, pensionsbegreppen undantagna, översatts till svenska och tagits med i den här andra upplagan. Begreppsbeskrivningarna gällande folkpensionsbegreppen översätts i ett senare skede, då ordlistan utökas med ytterligare pensionsbegrepp. I den här upplagan ingår också kapitel om internationell sjukvård och tolktjänst för funktionshindrade. Samtidigt har ordlistan uppdaterats. Uppdateringsarbetet fortsätter med andra förmåner som FPA ansvarar för. Dessa förmåner omfattar de ytterligare pensionerna, bostadsbidrag, studieförmåner, familjeförmåner, militärunderstöd och utkomstskydd för arbetslösa.