Kelan terminologinen sanasto – Terveyteen liittyvät käsitteet, 2. laitos (TSK 44)

KORVATTU: Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos (TSK 46)

© Kansaneläkelaitos (Kela), 2012
Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry
ISBN 978-951-669-888-4 (PDF)
ISSN 1795-6326 (PDF)

Kela ja Sanastokeskus TSK aloittivat vuonna 2007 yhdessä sanastoprojektin, jonka tavoitteena on edistää Kelan ja sen yhteistyötahojen välistä viestintää ja sähköistä tiedonvaihtoa yhtenäistämällä ja vakiinnuttamalla Kelan hoitaman sosiaaliturvan käsitteistöä järjestelmällisen sanastotyön avulla. Työn tuloksena syntyy Kelan terminologinen sanasto, joka luodaan vaiheittain. Kelan terminologinen sanasto – Terveyteen liittyvät käsitteet (TSK 41) julkaistiin vuonna 2010. Tämä 2. laitos korvaa sen. Sanastossa on käsitelty sairausvakuutusta (kuten sairausvakuutuslain mukaisia päivärahoja ja sairaanhoitokorvauksia), vammaisetuuksia ja -palveluja sekä Kelan järjestämää ja korvaamaa kuntoutusta. Mukana on myös muutamia kansaneläkkeeseen liittyviä käsitteitä.

Kelan terminologinen sanasto kuvaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää lainsäädännön näkökulmasta. Sanasto on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat suositeltavat Kelan hoitaman sosiaaliturvan termit ja mitä ne tarkoittavat. Sanasto on hyvä apuväline esimerkiksi lainvalmistelijoille, tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille. Sanasto voi myös tukea tiedonhallintaa ja luoda edellytyksiä kehittää muun muassa tiedonhakua, tiedonsiirtoa, arkistointia ja tiedon mallintamista.

Kelan terminologiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot noin 320 käsitteestä. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomen- ja ruotsinkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

Kelan terminologisen sanaston alkutekstit, käsitekuvaukset ja käsitekaaviot eläkekäsitteitä lukuun ottamatta on käännetty ruotsiksi ja lisätty tähän sanaston toiseen laitokseen. Kansaneläkekäsitteiden käsitekuvaukset käännetään ruotsiksi myöhemmin, kun muitakin eläkekäsitteitä lisätään sanastoon. Tähän laitokseen on myös lisätty luvut kansainvälisestä sairaanhoidosta ja vammaisten tulkkauspalvelusta. Samalla sanastoa on päivitetty. Sanaston päivitystyö jatkuu muilla Kelan hoitamilla etuuksilla. Näitä etuuksia ovat muut eläkkeet, asumisen tuet, opintoetuudet, perhe-etuudet, sotilasavustus ja työttömyysturva.

Sanasto julkaistiin sekä Sanastokeskus TSK:n että Kelan sivuilla PDF-muodossa, ja sen sisältö vietiin myös osaksi Sanastokeskus TSK:n TEPA-termipankkia.