Huvudordlista för byggd miljö, uppdaterad och utökad

Rakennetun ympäristön pääsanasto, Terminology of Built Environment

Miljöministeriet, 2023

Ordlistan är tillgänglig:  
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan:  
- Termerna: finska, svenska, engelska  
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Den uppdaterade och utökade versionen av Huvudordlista för byggd miljö utarbetades i samarbete mellan miljöministeriet och Terminologicentralen som en del av terminologiarbetet i samband med totalreformen av markanvändnings- och bygglagen. Ordlistan omfattar cirka 650 begrepp varav cirka 300 är nya eller uppdaterade.

Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Begreppen ges termrekommendationer på finska samt ekvivalenter på svenska och engelska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.

Syftet med ordlistan är att definiera de basbegrepp som rör den byggda miljön, välja ut de rekommenderade termerna, och klargöra termanvändningen. Avsikten med definitionerna är att de kan användas enhetligt i olika sammanhang och att ordlistan stödjer interoperabilitet av information inom den offentliga förvaltningen. Ordlistan är avsedd för alla som arbetar med den byggda miljön.

Uppdateringen och kompletteringen av ordlistan gjordes i flera arbetsgrupper på olika ämnesområden där deltog experter från miljöministeriet, Lantmäteriverket, Finlands miljöcentral, Helsingfors stad, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Senatfastigheter, Uleåborgs universitet, Kommunförbundet, Rakli, Ramboll och Sitowise. Arbetsgruppen arbetade under ledning av experter från Terminologicentralen som ansvarade för terminologiarbetet.