Rakennetun ympäristön pääsanasto, päivitys ja laajennus

Huvudordlista för byggd miljö, Terminology of Built Environment

Ympäristöministeriö, 2023

Sanasto saatavilla:
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Rakennetun ympäristön pääsanaston päivitys ja laajennus toteutettiin vuosina 2021–23 ympäristöministeriön toimeksiannosta osana maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistuksen sanastotyötä. Rakennetun ympäristön pääsanastoon on koottu keskeiset, yhteisesti käytettävät rakennetun ympäristön tietoalueen käsitteet. Sanastossa on noin 650 käsitettä, joista noin 300 käsitettä on uusia tai päivitettyjä.

Rakennetun ympäristön pääsanaston tavoitteena on rakennettuun ympäristöön liittyvien peruskäsitteiden määrittely, suositettavien termien valinta ja termien käytön selkeyttäminen. Käsitteet pyrittiin määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti eri yhteyksissä ja sanasto tukee julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta. Käsitekokonaisuuksien hahmottamisen tueksi sanasto sisältää käsitteiden välisiä suhteita havainnollistavat käsitejärjestelmäkaaviot. Sanastossa termeille annetaan myös ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi rakennetun ympäristön parissa työskenteleville.

Sanaston päivitys ja laajennus toteutettiin aihealueittain useammassa työryhmässä, joihin osallistui ympäristöministeriön, Maanmittauslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, Helsingin kaupungin, Digi- ja väestötietoviraston, Senaatti-kiinteistöjen, Oulun yliopiston, Kuntaliiton, Raklin, Rambollin ja Sitowisen asiantuntijoita. Sanastokeskuksen terminologit ohjasivat sanastotyöryhmien työskentelyä ja vastasivat terminologisesta sanastotyöstä.