Integrationsordlista, 1 upplagan, kompletterad med svenska termer

Kotoutumisen sanasto: 1. laitos

© Arbets- och näringsministeriet (ANM), 2021
ISBN 978-952-327-931-5 (PDF, ANM)
ISSN 1797-3562 (PDF, ANM)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF-format
- i termbanken TEPA
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska
- Begreppsbeskrivningarna: finska, svenska

Integrationsordlistan utarbetades i samarbete mellan Arbets- och näringsministeriet och Terminologicentralen. Ordlistan publicerades i oktober 2021 i arbets- och näringsministeriets publikationsserie (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:54). Ordlistan omfattar 45 centrala begrepp på finska och svenska. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar. Begreppen ges termrekommendationer. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram på finska.

I ordlistan definieras de centrala begreppen i den gällande integrationslagen (lag om främjande av integration) och integrationstjänsterna. Ordlistan innehåller också riksomfattande termrekommendationer. Syftet är att harmonisera begreppsanvändningen. Det har också tagits in begrepp i ordlistan som gäller likabehandling och delaktighet.

Till Integrationsordlistan fogas eventuellt nya begrepp i samband med revideringen av integrationslagen och tjänsterna som stöder integration.

Förutom sakkunniga vid arbets- och näringsministeriet deltog också experter vid justitieministeriet (ETNO), NMT-centralen, TE-tjänster, Institutet för hälsa och välfärd, Befolkningsförbundet samt Utbildningsstyrelsen i arbetsgruppen. Arbetsgruppen arbetade under ledning av experter från Terminologicentralen son också ansvarade för terminologiarbetet.