Kotoutumisen sanasto: 1. laitos

Integrationsordlista: 1 upplagan

© Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), 2021
ISBN 978-952-327-931-5 (PDF, TEM)
ISSN 1797-3562 (PDF, TEM)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus käynnistivät elokuussa 2019 kotoutumisen sanastotyön. Lokakuussa 2021 ilmestyi työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjassa Kotoutumisen sanasto: 1. laitos (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:54). Sanasto sisältää tiedot 45 käsitteestä suomeksi ja ruotsiksi. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja termeistä annetaan suositukset. Lisäksi käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan suomenkielisten käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Sanastotyön tavoitteena on ollut määritellä kotoutumislakiin (laki kotoutumisen edistämisestä) ja kotoutumisen keskeisiin palveluihin liittyvät käsitteet. Työssä on vastattu tarpeeseen yhdenmukaistaa voimassa olevan kotoutumislain ja sen osoittamien palveluiden käsitteiden käyttöä. Sanastossa on mukana myös yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen liittyviä käsitteitä. Sanastotyössä on otettu huomioon talvella 2020-21 toteutetulla lausuntokierroksella saadut lausunnot.

Kotoutumislain ja kotoutumista edistävien palveluiden uudistamisen yhteydessä sanastoa mahdollisesti päivitetään ja siihen lisätään uusia käsitteitä.

Kotoutumisen sanasto on valmisteltu sanastotyöryhmässä, johon on kuulunut oikeusministeriön (Etno), ELY-keskuksen, TE-palveluiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Väestöliiton sekä Opetushallituksen edustajia työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoiden lisäksi. Sanastokeskuksen terminologit ovat ohjanneet sanastotyöryhmän työskentelyä ja vastanneet terminologisesta sanastotyöstä.