Kulturmiljöordlista

Kulttuuriympäristösanasto, Glossary of Cultural Environment

Miljöministeriet, 2023

Ordlistan är tillgänglig:
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan: 
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Kulturmiljöordlista utarbetades i samarbete mellan miljöministeriet och Terminologicentralen som en del av terminologiarbetet i samband med totalreformen av markanvändnings- och bygglagen. Ordlistan omfattar 63 begrepp.

Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Begreppen ges termrekommendationer på finska samt ekvivalenter på svenska och engelska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.

Syftet med ordlistan är att definiera de basbegrepp som rör kulturmiljö, kulturarv, byggnadsarv, arkeologiskt kulturarv och landskap. Avsikten med definitionerna är att de kan användas enhetligt i olika sammanhang och att ordlistan stödjer interoperabilitet av information inom den offentliga förvaltningen. Ordlistan är avsedd för alla som arbetar med områdesanvändning, byggd miljö och kulturmiljö.

I terminologiarbetet deltog fackexperter vid miljöministeriet, Museiverket, NMT-centralen i Egentliga Finland och Finlands miljöcentral. Den del av ordlistan som innehåller arkeologiska begrepp utarbetades i en arbetsgrupp med fackexperter från Museiverket, Tammerfors historiska museer och Mellersta Finlands museum. Arbetsgruppen arbetade under ledning av experter från Terminologicentralen som ansvarade för terminologiarbetet.