Kulttuuriympäristösanasto

Kulturmiljöordlista, Glossary of Cultural Environment

Ympäristöministeriö, 2023

Sanasto saatavilla:
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Kulttuuriympäristösanasto on laadittu ympäristöministeriön toimeksiannosta osana maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistuksen sanastotyötä. Sanastotyön pohjana on ollut vuonna 2019 julkaistu Rakennusperinnön suojelun käsitteitä -sanasto, ja sitä on vuosina 2022–23 päivitetty ja laajennettu merkittävästi. Kulttuuriympäristösanastoon sisältyy myös Museoviraston arkeologian sanastotyössä keväällä 2023 määriteltyjä käsitteitä. Sanastossa on 63 käsitettä.

Kulttuuriympäristösanaston tavoitteena on kulttuuriympäristöön, kulttuuriperintöön, rakennusperintöön, arkeologiseen kulttuuriperintöön ja maisemaan liittyvien peruskäsitteiden määrittely, suositettavien termien valinta ja termien käytön selkeyttäminen. Käsitteet pyrittiin määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti eri yhteyksissä ja sanasto tukee julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta. Käsitekokonaisuuksien hahmottamisen tueksi sanasto sisältää käsitteiden välisiä suhteita havainnollistavat käsitejärjestelmäkaaviot. Suomenkielisille termeille annetaan ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi alueidenkäytön, rakennetun ympäristön ja kulttuuriympäristön parissa työskenteleville.

Sanasto on valmisteltu työryhmässä, johon osallistui ympäristöministeriön, Museoviraston, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoita. Arkeologiaosuuden laatineen työryhmän asiantuntijat olivat Museovirastosta, Tampereen historiallisista museoista ja Keski-Suomen museosta. Sanastokeskuksen terminologit ohjasivat molempien sanastotyöryhmien työskentelyä ja vastasivat terminologisesta sanastotyöstä.

Lue lisää:
- Rakennetun ympäristön sanastotyö – suuri urakka on valmis (Terminfo 2/2023)