Ordlista för en klassifikation av social service

IT-projektet för det sociala området (Tikesos) och Terminologicentralen TSK påbörjade 2009 bearbeta en ordlista för en klassifikation av social service (Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto) samtidigt med att man påbörjade bygga upp själva klassifikationen. Terminologiarbetet finansierades av social- och hälsoministeriet.

Ordlistan bearbetades i två faser. Den första versionen av ordlistan blev färdig på våren 2010 och den innehöll cirka 70 begrepp som rörde grunderna för klassificering av social service, socialvårdens uppgifter för att ge social service samt serviceprocesser inom socialvården och deras steg. Den andra fasen blev klar på hösten 2011 då ordlistan kompletterades med cirka 60 begrepp på områdena social service och förverkligande av den. Samtidigt updaterades vissa tidigare publicerade begrepp. Ordlistan är på finska.

Ordlistans målgrupp är först och främst specialister inom socialvården som anväder klassifikationen men också personer som arbetar med socialvårdens datasystem och behöver information om termrekommendationer och termernas betydelse.