Ordlista för geoinformatik, 2. utgåva (TSK 42)

Geoinformatiikan sanasto, Vocabulary of Geoinformatics

ERSATT AV: Ordlista för geoinformatik, 3 upplagan (TSK 45)

© Terminologicentralen TSK rf, 2011
ISBN 978-952-9794-28-7 (PDF)

Den här ordlistan är en ny utgåva av Geoinformatik-ordlista (TSK 32) som publicerades 2005. Ordlistan innehåller nya begrepp som rör verkställighet av Inspire-direktivet (Infrastructure for Spatial Information in the European Community). Från Inspire-författningarna har speciellt sådana begrepp tillförts som rör metadata, geografiska datatjänster, modellering av geografisk information och specifikation av datamängder. I den här andra utgåvan har även vissa uppgifter från den första utgåvan granskats.

Ordlistan omfattar mer än 210 begrepp som presenteras i termposter och begreppsdiagram. Ordlistan innehåller finska termer, definitioner och anmärkningar samt svenska och engelska ekvivalenter.

Ordlista för geoinformatik är först och främst avsedd för de organisationer och personer som deltar i verkställighet av Inspire-direktivet på både den offentliga och den privata sektorn. Ordlistan har också som målgrupp alla de som kommunicerar inom området geoinformatik, och det kan då röra sig om till exempel informatörer, journalister och översättare.

Projektet för Ordlista för geoinformatik påbörjades i början av 2010. Projektet hör till Inspire-nätverkets arbete för verkställighet av Inspire-direktivet, vilket koordineras av Lantmäteriverket. Ordlistan bearbetades i arbetsgruppen Paikkatiedon termit ja ontologiat med representanter från Terminologicentralen och Lantmäteriverket samt bland annat Geodetiska institutet och Aalto-universitetet. Terminologiarbetet finansierades av Lantmäteriverket.

Från och med juni 2011 har arbetsgruppen Paikkatiedon termit ja ontologiat forsatt sitt arbete med att bygga upp en ontologi över geografisk information.