Ordlista för geoinformatik, 4 upplagan (TSK 51)

Geoinformatiikan sanasto, Vocabulary of Geoinformatics

© Terminologicentralen TSK rf, 2018
Utgiven av Lantmäteriverket
ISBN 978-952-313-762-2 (Lantmäteriverket, PDF)
ISSN 1795-6323 (Terminologicentralen TSK, nätpublikation)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF format
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Den nya, fjärde upplagan av Ordlista för geoinformatik (TSK 51) publicerades i mars 2018. Den innehåller cirka 300 begrepp som rör geodata och geoinformatik. Begreppen ges termer och definitioner på finska samt ekvivalenter på svenska och engelska. Relationer mellan begreppen åskådliggörs med begreppsdiagram.

I den nya upplagan har begrepp från den tredje upplagan granskats och uppdaterats vid behov. Ordlistan innehåller också nya begrepp som gäller rumslig analys, tematisk karta och referensarkitektur för geografisk information inom den offentliga förvaltningen. Begrepp som gäller metrologi har tagits ut från denna upplagan eftersom de ska publiceras som en separat ordlista.

Den fjärde upplagan av ordlistan är först och främst avsedd som ett verktyg för utvecklingen och utnyttjandet av den nationella infrastrukturen för geografisk information; för genomförandet av den nationella strategin för geografisk information; och för de organisationer och personer som sysslar med utbildning i geoinformatik. Ordlistan kan också vara till nytta för dem som antingen använder fackspråket inom området eller måste förstå det, såsom informatörer, journalister och översättare.

Ordlistearbetet är en del av projektet Termer och ontologier för geografisk information som sattes igång på uppdrag av Lantmäteriverket i 2010. Förutom Lantmäteriverket och Terminologicentralen TSK deltog till exempel representanter från Helsingfors stad och Statistikcentralen i arbetet.