Geoinformatiikan sanaston 4. laitos (TSK 51)

Ordlista för geoinformatik, Vocabulary of Geoinformatics

© Sanastokeskus TSK ry, 2018
Kustantaja: Maanmittauslaitos
ISBN 978-952-313-762-2 (Maanmittauslaitos, PDF)
ISSN 1795-6323 (Sanastokeskus TSK, verkkojulkaisu)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Vuonna 2014 julkaistua Geoinformatiikan sanaston kolmatta laitosta (TSK 45) on täydennetty ja päivitetty. Sanastoon on lisätty paikkatietoanalyysiin, teemakarttaan ja julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuriin liittyvää käsitteistöä. Päivitykset puolestaan koskevat Geoinformatiikan sanaston aiemmissa laitoksissa julkaistujen käsitteiden tietoja yleisesti. Sanastosta on myös karsittu pois erityisesti geodesiaan liittyvää käsitteistöä, sillä geodesian käsitteitä on tarkoitus julkaista erillisessä sanastossa.

Geoinformatiikan sanaston neljännessä laitoksessa esitetään termitietueina ja käsitekaavioina noin 300:n paikkatietoon ja geoinformatiikkaan kuuluvan käsitteen tiedot. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien lisätietojen avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset, ja termeille annetaan vastineet ruotsin ja englannin kielillä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Osasta käsitekaavioita on sanastossa myös UML-muotoiset versiot, ja UML-kaavioista on linkit internetissä ladattavissa oleviin tiedostoihin.

Geoinformatiikan sanaston neljäs laitos on tarkoitettu työvälineeksi erityisesti kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen ja hyödyntämiseen, paikkatietostrategian toteuttamiseen sekä paikkatietoalan kouluttamiseen osallistuville organisaatioille ja henkilöille niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Yleisemmin sanastosta toivotaan olevan hyötyä kaikille geoinformatiikan ammattikielen käyttäjille ja käsitteiden määritelmiä tarvitseville eli alan ammattilaisten lisäksi muun muassa tietojärjestelmien kehittäjille, tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille. Sanastolla pyritään myös edistämään julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta.

Hanke, jossa vuonna 2005 julkaistua Geoinformatiikan sanaston ensimmäistä laitosta (TSK 32) on vaiheittain laajennettu ja tarkistettu, käynnistettiin alun perin vuonna 2010 Sanastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen koordinoiman Inspire-verkoston (myöhemmin Paikkatietoverkosto) yhteistyönä.

Sanaston neljättä laitosta työstäneisiin työryhmiin kuului edustajia Sanastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen lisäksi mm. Helsingin kaupungilta ja Tilastokeskuksesta. Sanastotyön rahoitti Maanmittauslaitos.