Ordlista för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Ordlista för miljö- och hälsoskyddstillsyn – Anvisning om användning av terminologin inom områdena tillsynsobjekt och tillsynsdata
Vocabulary of Environmental Health Care Control – Guideline for Use of Terminology Related to Objects of Control and Control Data

© Terminologicentralen TSK rf, Valvira och Konsumentverket 2012
ISBN 978-952-9794-28-7 (PDF)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF-format
- i termbanken TEPA

Social- och hälsovårdsministeriet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Terminologicentralen TSK har från och med 2008 utfört terminologiarbete för att klargöra terminologin som rör utvecklingsprojekt för samling av data inom miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Terminologiarbetet är delad i ordlisteprojekt som knyter an till de olika stegen i YHTI-projektet. Det första ordlisteprojektet påbörjades 2008, finansierades av Valvira och Konsumentverket och rörde miljö- och hälsoskyddets tillsynsobjekt. Det andra projektet (YHTI 2) finansierades av Valvira och Tukes, genomfördes i 2011 och rörde i synnerhet tillsynsdata.

Begreppen som definierades i YHTI 2-projektet sammanfogades till YHTI 1-ordlistan och helheten publicerades som Ordlista för miljö- och hälsoskyddstillsyn – Anvisning om användning av terminologin inom områdena tillsynsobjekt och tillsynsdata.

Ordlista för miljö- och hälsoskyddstillsyn har som målgrupp främst kommunernas tillsynsmyndigheter och andra som arbetar med miljö- och hälsoskyddstillsyn och som behöver ett redskap för kommunikation. Ordlistan har som målgrupp även översättare, journalister och informatörer. Eftersom det representeras en enhetlig terminologi för datasystemen i ordlistan kan den även användas av dem som utvecklar dessa datasystem.

Ordlistan innehåller sammanlagt 124 begrepp med finska termrekommendationer, definitioner och anmärkningar samt svenska och engelska ekvivalenter. Ordlistan innehåller begrepp inom de olika områden i miljö- och hälsoskyddstillsyn, dvs. hälsoskydd, kemikalietillsyn, tobakstillsyn och konsumentsäkerhetstillsyn.