Ordlista om övergripande säkerhet (TSK 50)

Kokonaisturvallisuuden sanasto, Vocabulary of Comprehensive Security

© Terminologicentralen TSK rf, 2017
ISBN 978-952-9794-36-2 (PDF)
ISSN 1795-6323 (nätpublikation)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF format
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Säkerhetskommittén anlitade Terminologicentralen för att tillsammans med sakkunniga på området uppdatera Ordlista om övergripande säkerhet från 2014. Innehållet på ordlistan utökades och uppdaterades något och begreppsdiagrammen konverterades till UML-format. Det blev nödvändigt att redigera ordlistan bland annat därför att Säkerhetsstrategin för samhället utarbetades under 2017. Den nya strategin blev publicerad i november 2017 och den andra upplagan av ordlistan, TSK 50, blev färdig i december 2017.

Den uppdaterade Ordlista om övergripande säkerhet innehåller 190 begrepp. Termerna och begreppsbeskrivningarna ges på finska och ekvivalenterna på svenska och engelska. Ordlistan omfattar samma områden som den första upplagan, det vill säga begrepp som rör samhällets vitala funktioner, försörjningsberedskap, beredskap, hot och hantering av störningssituationer med mera.

Ordlista om övergripande säkerhet uppdaterades i ett brett samarbete med olika förvaltningsområden. Säkerhetskommittén styrde terminologiarbetet som finansierades av försvarsministeriet.

Den uppdaterade Ordlista om övergripande säkerhet är publicerad på Terminologicentralen TSK:s webbplats i PDF format och också i Terminologicentralen TSK:s termbank TEPA.

© Terminologicentralen TSK rf
Utgivare: Terminologicentralen TSK rf, 2017.
ISBN 978-952-9794-36-2 (PDF)
ISSN 1795-6323 (PDF)