Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 50)

Ordlista om övergripande säkerhet, Vocabulary of Comprehensive Security

© Sanastokeskus TSK ry, 2017
ISBN 978-952-9794-36-2 (PDF)
ISSN 1795-6323 (verkkojulkaisu)

Sanasto saatavilla:
- PDF-tiedostona
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Sanastokeskus on päivittänyt Turvallisuuskomitean toimeksiannosta vuonna 2014 valmistunutta Kokonaisturvallisuuden sanastoa yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Sanaston sisältöä täydennettiin ja päivitettiin hieman ja käsitejärjestelmäkaaviot muunnettiin UML-muotoisiksi (Unified Modeling Language). Sanaston muokkaaminen oli tarpeen muun muassa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittämisen vuoksi. Uusi strategia julkaistiin marraskuussa 2017, ja sanaston toinen laitos, TSK 50, valmistui joulukuussa 2017.

Päivitetyssä Kokonaisturvallisuuden sanastossa on noin 190 käsitettä. Termit ja käsitekuvaukset ovat suomeksi ja vastineet ruotsiksi ja englanniksi. Sanaston aihealueet ovat samat kuin 1. laitoksessa eli sanastossa on määritelty muun muassa yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin, huoltovarmuuteen, varautumiseen, uhkiin ja häiriötilanteiden hallintaan liittyviä käsitteitä.

Kokonaisturvallisuuden sanaston päivitys toteutettiin laajassa yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa. Sanastotyötä ohjasi Turvallisuuskomitea, ja sen rahoituksesta vastasi puolustusministeriö.