Ordlista om adressregistersystem

I början av 2021 anlitade Lantmäteriverket (LMV) Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 30 begrepp som rör adresser. Ordlistan ska stöda utveckling av ett nationellt adressregistersystem. Ordlistan ska omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska och ekvivalenter på svenska och engelska.

Experter från Lantmäteriverket, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Helsingfors stad, Posti och miljöministeriet ska delta i terminologiarbetet. Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experterna. Ordlistan ska bli färdig i slutet av september 2021.