Ordlistan för den inre säkerheten

ERSATT AV: Ordlista om inre säkerhet, juni 2023

Sisäisen turvallisuuden sanasto, Glossary of Internal Security

© Inrikesministeriet, 2023

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Sisäisen turvallisuuden sanasto utarbetades på initiativ av inrikesministeriet. Ordlistan omfattar 65 centrala begrepp som rör den inre säkerheten och verksamheten av organisationerna inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Begreppen ges termrekommendationer på finska samt ekvivalenter på engelska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.

Begreppen i ordlistan har valts utgående från behov vid organisationer inom inrikesministeriets förvaltningsområde. I ordlistan finns begrepp som inte har definierats i tidigare ordlistor men också några begrepp som har definierats i Ordlista om övergripande säkerhet (TSK 50). Syftet med ordlistan är att klargöra begrepp och harmonisera termer och på dessa sätt främja kommunikation och informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen. Ordlistan fungerar också som basis för det kommande ordlistearbetet vid inrikesministeriet.

Förutom inrikesministeriet deltog också organisationer inom ministeriets förvaltningsområde i terminologiarbetet. Arbetsgruppen arbetade under ledning av experter från Terminologicentralen som ansvarade för terminologiarbetet och publicering av ordlistan i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen.

Inrikesministeriet ordnade en remissbehandling om utkastet till ordlista, och arbetsgruppen finslipade ordlistan utifrån utlåtandena. Ordlistan publicerades i februari 2023.