Sisäisen turvallisuuden sanasto

KORVATTU: Sisäisen turvallisuuden sanasto, kesäkuu 2023

© Sisäministeriö, 2023

Sanaston kielet: 
- Termit: suomi, englanti 
- Käsitekuvaukset: suomi 
 

Sisäisen turvallisuuden sanasto on laadittu sisäministeriön toimeksiannosta. Sanastossa on 65 käsitettä, jotka liittyvät sisäiseen turvallisuuteen tai laajemmin sisäministeriön hallinnonalan organisaatioiden toimintaan. Käsitteiden tiedot esitetään sanastossa termitietueina ja osin myös käsitekaavioina. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja käsitteille annetaan suomenkieliset termisuositukset sekä niiden englanninkieliset vastineet.

Sisäministeriö kokosi hallinnonalansa toimijoilta ehdotuksia sanastoon valittaviksi käsitteiksi ennen sanastotyön aloittamista. Sanastoon päädyttiin valitsemaan ensisijaisesti sellaisia käsitteitä, joita ei ole määritelty aiemmin julkaistuissa saman aihepiirin sanastoissa. Lisäksi sanastoon lisättiin myös joitakin Kokonaisturvallisuuden sanastossa (TSK 50) määriteltyjä käsitteitä. Sanaston tavoitteena on selkiyttää käsitteiden sisältöä ja suomenkielisten termien käyttöä sekä toimia pohjana sisäministeriön myöhemmälle sanastotyölle.

Sanasto on laadittu työryhmässä, johon osallistui asiantuntijoita sisäministeriöstä ja sen hallinnonalan organisaatioista sekä Sanastokeskuksen terminologi. Terminologi ohjasi sanastotyöryhmän työskentelyä sekä vastasi terminologisesta sanastotyöstä ja sanaston julkaisusta Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa.

Englanninkielisten termivastineiden tarkistuksesta vastasi valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala. Sanastosta järjestettiin loppuvuodesta 2022 lausuntokierros, jonka jälkeen työryhmä viimeisteli sanaston. Sisäisen turvallisuuden sanasto julkaistiin helmikuussa 2023.